- -
UPV
 

Descripció

Descripció del títol

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

Introducció

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (d'ara en endavant MUECCP) habilita per a exercir la professió d'enginyer de camins, canals i ports, mentre que el Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil (d'ara en endavant MUPGEC) està orientat al camp de la gestió de la construcció, no solament des del punt de vista professional, sinó també científic. No obstant això, tots dos màsters tenen múltiples coincidències entre si.

En conseqüència, el doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un estudiant del MUECCP, en lloc de cursar els 120 ECTS del MUECCP i els 75 ECTS del MUPGEC, cursa només un total de 165 ECTS, fet que representa un estalvi de 30 ECTS i d'un quadrimestre docent.

Objectius

Els estudis d'aquest doble títol de màster (per part del MUECCP) compleixen plenament els requisits de l'Ordre CIN/309/2009, de 9 de febrer del 2009, i per tant, habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer de camins, canals i ports; la legislació espanyola vigent conforma aquesta com una professió regulada l'exercici de la qual requereix estar en possessió del títol oficial del màster corresponent. A més, el doble títol de màster permet (per part del MUPGEC) aprofundir en les habilitats i els coneixements necessaris per a dur a terme la planificació i la gestió de projectes, obres, infraestructures i empreses del sector de la construcció.


Nombre de crèdits

L'estudiant cursa una càrrega total de 165 ECTS, inclosos els 7,5 ECTS corresponents al TFM del MUECCP i els 15 ECTS corresponents al TFM del MUPGEC. Per al cas dels estudiants provinents del MUECCP, el total de quadrimestres previst és de sis, encara que l'últim d'aquests té una càrrega docent prevista de només 15 ECTS, corresponents al TFM del MUPGEC.

Estructura del màster

- 1r curs - quadrimestre A: coincideix exactament amb el 1r curs (quadrimestre A) del MUECCP
- 1r curs - quadrimestre B: coincideix exactament amb el 1r curs (quadrimestre B) del MUECCP
- 2n curs - quadrimestre A: coincideix exactament amb el 2n curs (quadrimestre A) del MUECCP
- 2n curs - quadrimestre B: coincideix amb el 2n curs (quadrimestre B) del MUECCP, amb el requisit indispensable que els estudiants han de cursar obligatòriament les tres assignatures d'intensificació que s'indiquen a continuació: Avaluació d'Inversions en l'Enginyeria Civil (codi 33534; 4,5 ECTS), Gestió Integrada de Projectes i Obres (33535; 4,5 ECTS) i Finançament i Gestió Avançada en Empreses del Sector de la Construcció (33533; 4,5 ECTS). A més, els estudiants han de desenvolupar el treball final de màster del MUECCP (7,5 ECTS) i disposen de 9 ECTS addicionals a elegir de la matèria d'intensificació.
- 3r curs - quadrimestre A: coincideix en la major part amb el 1r curs (quadrimestre A) del MUPGEC, i es requereixen les assignatures obligatòries següents: Tècniques de Programació de Projectes (32253; 3 ECTS), Gestió de Projectes (32261; 4,5 ECTS), Administració i Gestió d'Obres (31840; 6 ECTS), Gestió de la Seguretat i Salut en la Construcció (31841; 4,5 ECTS), Metodologia de Recerca en Gestió de la Construcció (32260; 4,5 ECTS), Gestió de la Qualitat i Sostenibilitat en la Construcció (31836; 4,5 ECTS) i Gestió de la Innovació en el Sector de la Construcció (31835; 3 ECTS).
- 3r curs - quadrimestre B: els estudiants han de desenvolupar únicament el treball final de màster del MUPGEC (15 ECTS).


Dirigit a

Aquelles persones interessades que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques.


Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió al doble títol de màster coincideixen exactament amb els establits per al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MUECCP).

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports.EMAS upv