- -
UPV
 

Descripció

Descripció del títol

 

Introducció i objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEAGRO) habilita per a exercir la professió regulada de l'enginyeria agrònoma, mentre que el Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes (MUBMCP) proporciona coneixements teòrics i pràctics d'avantguarda necessaris per a cercar solucions noves per als reptes de l'agricultura moderna. A més, aquest màster té com a objectiu la formació de futur personal investigador, amb la finalitat que els seus titulats i titulades puguen continuar els estudis de doctorat.

El pla d'estudis de totes dues titulacions té una orientació acadèmica multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals com investigadors. El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, una alumna o alumne d'aquest doble màster, en lloc de cursar els 102 ECTS del MUEAGRO i els 90 ECTS del MUBMCP, cursa únicament un total de 162 ECTS.

 

Estructura del màster

 

Dirigit a

Aquelles persones interessades que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió de l'enginyeria tècnica agrícola.

 

Criteris d'admissió

L'alumnat ha de complir el criteri d'admissió en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, per ser aquest un màster habilitant. El Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural per la UPV, títol universitari oficial que s'ha usat com a referent per al disseny del pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, es considera com el grau de referència, i les persones que el tenen, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en l'apartat següent, seran admeses al citat màster, si s'escau, sense complements formatius.

Així mateix, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en l'apartat següent, seran admeses, si s'escau, sense complements formatius els les persones graduades en títols equivalents als indicats en el paràgraf anterior provinents de qualsevol universitat espanyola. Per a la resta de sol·licitants que complisquen els requisits d'accés, l'entitat responsable del títol del MUEAGRO establirà els complements formatius que han de completar, que en qualsevol cas, es consideraran prerequisits per a l'admissió.

Els titulats i titulades en Enginyeria Tècnica de l'anterior regulació han d'obtenir, per la via de l'itinerari establit per a l'adaptació, el grau que corresponga. A més de l'anterior, es considera requisit preferent per a l'admissió l'acreditació del nivell B2 en alguna llengua estrangera i la nota d'accés a la universitat, en els termes que regule la UPV.

 

EMAS upv