- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer en Informàtica (titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

L'enginyer en informàtica adquireix uns coneixements que comprenen totes les àrees relacionades amb la informàtica. Aquesta sòlida formació li permet adaptar-se a diferents eixides professionals, i a les noves tecnologies que sorgixen contínuament en aquest camp
 


En l'últim curs de la carrera l'alumne té la possibilitat d'especialitzar-se en alguna de les intensificacions següents: • Informàtica Industrial: enfocament industrial dels sistemes de control informàtic. Sistemes de temps real en la indústria, robòtica i fabricació, automatització de processos industrials, tractament digital de la imatge, CAD-CAM.
 • Enginyeria de Computadors: coneixement d'arquitectures de computadors, microprocessadors i computació paral·lela.
 • Enginyeria del Programari: desenvolupament i eines de programari. Disseny i gestió de bases de dades.
 • Llenguatges i Intel·ligència Artificial: coneixement i aplicació de les tècniques bàsiques d'intel·ligència artificial i les seues aplicacions, com sistemes experts i reconeixement de formes. Llenguatges de programació.
 • Xarxes i Sistemes Operatius: disseny de sistemes operatius, xarxes de computadors, comunicacions, sistemes distribuïts.
 • Sistemes d'Informació: disseny de projectes informàtics i aplicació de ferramentes informàtiques en l'empresa.

Competències professionals 

L'enginyer informàtic està capacitat per a l'exercici de les activitats següents:
 


Direcció i gestió de la funció informàtica en les organitzacions i d'organitzacions estratègiques.
 


Direcció i execució, redacció i firma de projectes que tinguen com a objecte la informàtica, tant en la supervisió d'aspectes tècnics com en la gestió de persones, recursos i relacions amb els clients.
 


Estudi, avaluació de les alternatives, seguretat, solució i manteniment de les necessitats de sistemes d'informació de les organitzacions.
 


Dictàmens, auditories i informes sobre l'ús de la informàtica i la legislació que afecta el seu ús.
 


Estudis i avaluació d'informes facultatius dels aspectes legals, econòmics, financers i socials de la informàtica.
 


Desenvolupament, assessorament, investigació i ensenyament en matèria de tecnologies de la informació.
 


Eixides laborals 

L'activitat de l'enginyer en informàtica es desenvolupa en els àmbits laborals següents: • Sector privat: empreses en tots els sectors, dins del departament d'informàtica, i indústria en general. Empreses de tecnologies de la informació. Centres de càlcul (universitats, instituts tecnològics, etc.). Entitats financeres i d'assegurances. Empreses de telecomunicacions, electricitat, electrònica i alta tecnologia. Consultores i auditories de sistemes d'informació.

 • Exercici lliure de la professió: obertura de despatx professional, per a la realització de consultoria i auditoria informàtica, dictàmens i peritatges, formació, desenvolupament d'aplicacions i sistemes estratègics per a empreses que no compten amb un departament d'informàtica propi, i suport i col·laboració amb altres professionals i empreses del sector.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal (cos superior de sistemes i tecnologies d'informació de l'estat; cos d'analistes d'informàtica de la Seguretat Social, Agència Tributària, etc.), autonòmica i local, en àrees i serveis d'informàtica, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats, i en departaments de I+D+i de grans empreses, en el camp de les noves tecnologies de la informació i comunicació, sistemes experts, intel.ligència artificial, sistemes multimèdia, etc.

 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnológica i Ciències de la Salut.


 • Cicles Formatius de Grau Superior: Administració de Sistemes Informàtics, i Desenvolupament d' Aplicacions Informàtiques.

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Sense complements de formació: Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, i Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

Per a cursar aquesta titulació es requereix disposició al treball, capacitat per al raonament i hàbit d'estudi, a més de vocació i d'interés per les matèries.
 


Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer d'Organització Industrial, i Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

La Facultat té establits convenis de col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes puguen fer pràctiques formatives en les empreses mentre cursen la carrera.
 


Igualment, hi ha programes d'intercanvi d'alumnes amb universitats estrangeres, tant europees com dels Estats Units, Canadà o altres països. Aquests programes permeten que els alumnes cursen a l'estranger assignatures que són reconegudes com a part de la carrera.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
troncals 66 42 9 54
obligatòries 30 43,5 6
optatives 12 60
lliure elecció 6 6 10,5 15
projecte final de carrera 15
totals 72 78 75 75 75

Distribució de crèdits*


1r cicle 2n cicle
Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Arquitectura i Tecnologia de Computadors 18 30 10,5 18
Física Aplicada 9
Matemàtica Aplicada 21 4,5
Estadística i Investigació Operativa 12 6
Organització d'Empreses 6
Ciència de Computació i Intel·ligència Artificial 6
Llenguatges i Sistemes Informàtics 12 24 31,5 36
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. Només s'indiquen els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv