- -
UPV
 
Cursos de formación específica
Centro de Formación Permanente Formación Específica Cursos de formación específica  ...

Els cursos de formació específica són activitats formatives de durada curta orientades a l’ampliació o l’actualització de coneixements. La durada i els requisits d’accés a aquest tipus de formació és defineixen pel responsable acadèmic del curs. Aquest tipus de cursos poden tenir dos tipus de certificació: un certificat d’assistència o un certificat d’aprofitament, expedits pel CFP sempre que l’alumnat assistisca a un mínim del 80% de les hores del curs, per al primer cas i, a més, la superació de les proves finals per al segon.

Quins tràmits cal fer per a engegar un curs de formació específica?

Com a primer pas recomanem conèixer les normes reguladores d’estudis i activitats de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València. Aquestes normes es poden consultar en aquest enllaç: http://www.upv.es/entidades/CFP/info/694792normalc.html.

 • Definició del curs a través del portal de formació, accessible en la intranet de la UPV.
 • Aprovació per consell de departament/junta de centre.
 • Aportació de la documentació al CFP a través del portal de formació amb una antelació mínima d’un mes abans del començament del curs, una vegada obtinguda l’aprovació corresponent.

Política de devolució de taxes

Només es consideraran devolucions en els casos següents:

 • Per causes imputables a la Universitat. Es procedirà a la devolució després de la sol·licitud a través del portal de formació de la UPV quan:
 1. El curs s’anul·le.
 2. El curs canvie de condicions: contingut i dates.
 3. L’import cobrat no escaiga: duplicats, excés de taxes, etc.
 • Per causes no imputables a la Universitat. Generalment no es retornaran les taxes sol·licitades amb menys de 10 dies naturals per al començament del curs. El lliurament de la sol·licitud de devolució pot implicar l’anul·lació de la matrícula.

En cas d’activitats amb polítiques específiques de devolucions que s’hagen publicat degudament en la documentació del curs, prevaldrà aquesta política davant de la general.

L’alumnat o persones pagadores en sol·licitaran la devolució i hi aportaran la documentació requerida (que figura en el document de sol·licitud de devolució de taxes) amb les consideracions següents:

 • No s’admetran en cap cas devolucions sol·licitades 6 mesos després de la previsió de començament del curs. Es revocaran aprovacions de devolució en les quals l’alumne no aporte la documentació necessària en un termini de 6 mesos des de la sol·licitud.
 • Les sol·licituds de devolució de taxes que s’hagen pagat mitjançant targeta bancària seran abonades a la mateixa targeta bancària. El Centre de Formació Permanent podria decidir, per raons tècniques, la devolució per transferència bancària. En aquest cas, la persona interessada haurà d’aportar-hi la documentació necessària.
 • Els pagaments de rebuts per mitjà de caixer automàtic utilitzant targeta bancària es consideraran pagaments per rebut amb caràcter general.
 • En el cas que s’haja requerit una factura a nom d’un tercer, el reembossament es realitzarà a nom d’aquest. Per fer el reembossament en un compte diferent serà necessària l’autorització per part de l’empresa o la institució que haja rebut la factura.

EMAS upv