- -
UPV
 

Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

15 places
(2022/2023)

Introducció

Els processos industrials relacionats amb la indústria química i amb les activitats de producció i distribució de l'energia assumeixen alts riscos operatius derivats de certes activitats, amb diferents graus de probabilitat d'ocurrència i gravetat, que poden afectar les persones, els equips i el medi ambient. Això fa que les empreses estiguen cada vegada més preocupades per definir i quantificar el risc associat a les seues activitats, ja que han d'enfrontar-se a una sèrie de reptes relacionats amb els canvis en els estils de gestió, la preservació del medi ambient i l'ús correcte dels recursos. Cal, per tant, personal qualificat i motivat que puga estudiar, analitzar i promoure mesures orientades a la seguretat, tant industrial com del medi ambient, i que permeta a les empreses accedir a certificats i reconeixements externs dels esforços en aquests camps.

Objectius

L'orientació del Màster és professional i investigadora. En el primer cas els objectius formatius corresponen a la formació i l'actualització de professionals en l'àmbit de la seguretat industrial i el medi ambient. En el segon cas els objectius formatius corresponen a la formació i capacitació investigadora en l'àmbit esmentat.

Els objectius formatius del Màster es poden resumir en els apartats següents:

  • Donar a conèixer els fonaments i les possibilitats de diverses tecnologies per a la prevenció i l'eliminació de la contaminació industrial, com també per a la reutilització de productes i l'optimació dels processos industrials, incloent-hi tècniques de simulació i modelització de processos.
  • Avaluar els procediments generals a fi de reduir els efectes perjudicials de la corrosió sobre els materials que formen els equips i les instal·lacions.
  • Donar a conèixer els problemes ambientals de l'energia nuclear, analitzar les vies per les quals els productes radioactius poden passar al medi i, també, el comportament d'aquests productes en el medi.
  • Complementar els ensenyaments bàsics adquirits per l'alumne sobre seguretat industrial, des de l'enfocament de l'anàlisi de riscos com a eina per a quantificar el nivell de seguretat d'instal·lacions i d'equips.
  • Analitzar els problemes de seguretat en la indústria, les classes d'accidents i les tècniques d'anàlisis deterministes i probabilistes d'avaluació de la seguretat.

Dirigit a

Titulats en Enginyeria Química, Enginyeria Industrial i Enginyeria de Materials. Graduats europeus en enginyeries de la branca Industrial.

En el cas d'altres titulacions, i per a estudiants que no pertanyen a la UE, es valora l'adequació del currículum.

Criteris d'admissió

  • Titulacions esmentades
  • Expedient acadèmic
  • Adequació al perfil
  • Experiència professional i investigadora relacionada

Organització

Departament d'Enginyeria Química i Nuclear

Participants

Departament d'Enginyeria Química i Nuclear; Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental, i Institut d'Enginyeria Energètica

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv