- -
UPV
 
Descripció del títol

Màster Universitari en Intel·ligència Turística


INTRODUCCIÓ

El sector turístic ha sigut històricament pioner a introduir els últims avanços tecnològics, especialment els relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions. Pel que fa a la planificació i la gestió turístiques, actualment ha aparegut un nou enfocament vinculat amb l'aplicació de la tecnologia de manera integral, i integrada, en les destinacions turístiques. Aquest nou enfocament ens condueix al concepte de 'intel·ligència turística', entesa com la interrelació coherent i harmònica dels pilars bàsics del desenvolupament i la sostenibilitat turístics, usant i aprofitant les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Així, 'intel·ligència turística' significa recopilar i aprofitar les dades generades pels usuaris per a conèixer les seues motivacions i necessitats, millorar i ajustar l'oferta a la demanda de manera eficient, i, sobretot, per a donar suport a la presa de decisions estratègiques en una destinació i/o empresa turística. En definitiva, laintel·ligència turística es planteja com una via excel·lent de planificació i gestió turístiques que pot aconseguir un desenvolupament ampli i ordenat des de la innovació, la governança, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la connectivitat.

L'Institut Valencià d'Investigacions Turístiques (Invat·tur) té una línia de treball dedicada a la recerca en aquesta matèria que ha donat lloc a la creació de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, i a més té previst ampliar-la a les empreses i altres centres acadèmics i de recerca vinculats amb l'activitat turística. El desenvolupament curricular del Màster Universitari en Intel·ligència Turística es basa i s'inspira en els principis recollits en el model de destinació turística intel·ligent que propugna Invat·tur.

L'aplicació d'aquests conceptes als estudis superiors de turisme implica els alumnes, depositaris de la formació resultant, futurs professionals i prescriptors i fins i tot usuaris, que amb el seu coneixement i amb l'aplicació d'aquestes tecnologies seran els motivadors de canvis estructurals en les empreses i destinacions turístiques. Conèixer les diferents opcions tecnològiques i l'aplicació d'aquestes opcions al turisme és fonamental per a aquests alumnes, tant per a millorar la seua formació com per les contribucions que poden aportar a aquest sector. No obstant això, la manca d'aquesta mena de formació és manifesta.


OBJECTIUS

L'objectiu principal d'aquest màster és procurar l'especialització dels alumnes en la integració de les solucions tecnològiques i els models d'intel·ligència turística per a la recopilació, l'anàlisi i la interpretació de dades de manera que s'afavorisca la presa de decisions en una empresa o destinació turística. De manera holística, aquest màster aprofundirà en el coneixement de les principals eines tecnològiques que hi ha al servei de les empreses i les administracions turístiques per a la gestió de clients, el control de visitants, l'accés a recursos, i la promoció i la comercialització de productes i destinacions turístiques. El propòsit és que els alumnes siguen capaços d'entendre i assimilar el procés integral que se segueix per a la gestió turística a través de la captura i l'explotació de les dades, i el tractament i la presentació d'aquestes dades per a la presa de decisions. Tot això es plantejarà des de la base de la gestió de la informació i l'explotació de dades pròpies obtingudes dels clients i d'altres fonts externes. La proposta metodològica inclou alguns dels elements fonamentals del Pla estratègic de la UPV, com ara:

  • Aprenentatge basat en projectes (ABP)

  • Aprenentatge-servei (ApS)

  • Internacionalització: English-friendly course (EFC)

  • Classe inversa


ESTRUCTURA DEL MÀSTER

Aquest màster s'ha estructurat en 5 matèries obligatòries, amb 2 assignatures per matèria, i a cadascuna de les assignatures s'hi han assignat 4,5 ECTS (1,5 teoria + 2 pràctiques + 1 projecte transversal). A més, s'han previst 3 crèdits d'optatives i 12 de corresponents al TFM:

  • MATÈRIA 1: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES COMUNICACIONS (TIC)

  • MATÈRIA 2: TÈCNIQUES D'ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ (TAI)

  • MATÈRIA 3: GOVERNANÇA I GESTIÓ TURÍSTICA (GGT)

  • MATÈRIA 4 INNOVACIÓ I DISTRIBUCIÓ TURÍSTICA (IDT)

  • MATÈRIA 5: CONTINGUTS DIGITALS PER AL TURISME (CDT)

  • OPTATIVES

  • TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM)


DIRIGIT A

Es considera que els graus i llicenciatures de la branca d'Economia i Ciències Socials són els més adequats per a accedir a aquest màster, en particular els graus de Turisme, ADE i Doble Grau Turisme-ADE.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

Els criteris i requisits d'admissió d'alumnat establits per a cursar el Màster Universitari en Intel·ligència Turística són els següents:

  • Compliment dels requisits establits en la normativa oficial (requisit eliminatori).

  • Adequació de la titulació per la qual s'accedeix al màster.

  • Expedient acadèmic.

  • Investigació demostrada en l'àmbit de la temàtica del màster: beques, articles, estades, participació en congressos, etc.

  • Experiència professional, pràctiques en empresa, etc.

  • Motivació de l'alumna o alumne (per a avaluar aquest aspecte, les persones aspirants han de presentar, junt amb la preinscripció: una carta de motivació en la qual s'especifique el seu interès en la temàtica del màster; la seua vinculació professional, si n'hi ha; si tenen intenció de realitzar una tesi doctoral en finalitzar el màster, i qualsevol altre aspecte que l'aspirant considere oportú).

En el cas que el nombre de places oferides supere el nombre de sol·licituds d'admissió, es ponderaran cadascun dels criteris anteriors a l'efecte d'establir una valoració final. Amb aquesta finalitat, es considerarà aquell alumnat que complisca els requisits establits en la normativa oficial i estiga en possessió d'una titulació adequada al màster. La ponderació es realitza, a partir de la resta de criteris, de la forma següent:

  • L'expedient acadèmic es valora fins a 50 punts. Es multiplica la nota mitjana de l'expedient (sobre 10) per un factor multiplicador a efecte de coeficient d'adequació de la titulació d'accés. Aquest coeficient oscil·la entre 1 i 5, en funció del títol amb el qual s'accedeix al màster.

  • L'experiència investigadora acreditada es valora fins a 25 punts. L'experiència professional acreditada es valora fins a 15 punts.

  • La motivació es valora fins a 10 punts.


ORGANITZACIÓ


ENTITATS COLABORADORES

Diferents institucions i persones relacionades amb el sector turístic han mostrat el seu suport a aquesta proposta. En la taula següent es mostra la relació dels principals suports rebuts:EMAS upv