- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

Els especialistes en explotacions agropecuàries s'ocupen de l'estudi de les ciències del medi natural, la biologia, la botànica, l'edafologia i la climatologia, i de les tecnologies de la producció animal, amb l'objectiu d'augmentar l'eficàcia i la productivitat de les explotacions agrícoles i ramaderes.
 


Competències professionals 

L'enginyer tècnic agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries està capacitat per a desenvolupar les activitats següents: • Direcció, gestió i assessorament en explotacions pecuàries i agropecuàries.
 • Assessorament, preparació d'informes tècnics, elaboració de projectes i control de qualitat, tant en el sector públic com en el privat.
 • Gestió i tractament de residus; avaluació i estudis de l'impacte mediambiental; ordenació del sòl rústic i elaboració de plans de regadiu, i mesuraments, valoracions, taxacions i peritatges.
 • Planificació i supervisió de la sembra, la recol.lecció i el regadiu, de la nutrició animal i de l'elaboració de pinsos; prevenció i tractament de plagues i malalties que afecten les plantes i els animals, i el seu estudi genètic.
 • Disseny d'explotacions, instal·lacions, construcció i direcció d'obra.

Eixides laborals 

L'enginyer tècnic agrícola amb especialitat en explotacions agropecuàries podria exercir la seua professió en els àmbits laborals següents:
  • Sector privat: sol desenvolupar la seua activitat en explotacions agrícoles i ramaderes, en general en societats, cooperatives i empreses familiars del sector. Té treball, a més, en tot tipus d'empreses de sectors relacionats: empreses de maquinària agrícola, de construccions agroindustrials (hivernacles, naus agrícoles i ramaderes, etc.), agroquímiques (fàbriques de pinsos, fertilitzants, etc.), de regs i jardineria, d'alimentació (cellers, fàbriques de gelats, sucs, lactis, etc), empreses conserveres. També poden actuar com a consultors i auditors.
 • Exercici lliure de la professió: està dirigit fonamentalment a la realització i l'execució de projectes, consultoria i peritatge, i disseny de plantes de producció en empreses familiars i cooperatives. També poden treballar com a auditors i consultors.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció de Fusta i Moble; Producció per Mecanitzat; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústria de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstic i Cautxú; Adobs, i Salut Ambiental.

L'alumne que opte per aquesta especialitat ha de tenir inquietuds per l'agronomia, zoologia, bona predisposició per a la física, la biologia i, en general, tot el que es relaciona amb la natura.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer en Organització Industrial, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació: Enginyer Agrònom; Llicenciat en Ciències Ambientals; Enginyer Forestal, i Llicenciat en Enologia.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes que tinguen aprovats més de la meitat dels crèdits de la carrera podran fer, a través dels programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de València i empreses i institucions, pràctiques que completen la seua formació.
 


Així mateix, la formació es pot completar amb estades a l'estranger a través de beques d'intercanvi acadèmic amb universitats dins i fora d'Europa que gestiona el Vicerectorat d'Intercanvi Acadèmic de la UPV.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Pretecnològic
3r curs Complements bàsic científic
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 60 45 16,5
obligatòries 4,5 21 31,5
optatives 4,5 15
lliure elecció 11,25 11,25
totals 64,5 81,75 74,25

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Biologia i Botànica 9
Ecologia 4,5
Edafologia i Climatologia 4,5
Fonaments Físics de l'Enginyeria 12
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 13,5
Fonaments Químics de l'Enginyeria 12
Anglés 4,5
Tècniques de Representació 4,5
Disseny d'Experiments 6
Bases de la Producció Animal 9
Economia Agrària i Valoració 7,5
Motors i Maquinària Agrícola 6
Topografia 4,5
Fitotècnia 6
Cultius Extensius Herbacis 4,5
Genètica 4,5
Nutrició Animal 6
Enginyeria Rural I 6
Enginyeria Rural II 6
Millora Genètica Animal 6
Producció de Remugants 9
Projectes 6
Aqüicultura 4,5
Producció de Monogàstrics 6
Disseny d'Allotjaments 6
Estudi de l'Impacte Ambiental 4.5
Projecte final de carrera 4.5

EMAS upv