- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer de Materials (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer de Materials té un perfil d'especialista en materials que completa la formació adquirida en el primer cicle. Consta de 150 crèdits d'aula i laboratori distribuïts en quatre semestres, inclòs un alt contingut de pràctiques de laboratori, així com visites a indústries.La titulació ofereix actualment els blocs d'intensificació següents: • Materials per al Disseny de Màquines: intensificació en els coneixements de disseny i el càlcul d'elements de màquines, en els seus processos de fabricació i en el diagnòstic del dany en servei.
 • Materials per al Disseny d'Equips i Instal·lacions: intensificació en els dissenys amb materials requerits per la indústria química, amb especial atenció en el disseny contra la corrosió i en els processos d'unió.
 • Polímers i Materials Compostos de Matriu Polimèrica: intensificació en el disseny i la fabricació de productes plàstics i dels corresponents materials compostos i reforçats.
 • Síntesi i Processos Especials de Materials: intensificació en materials especials aplicats a tecnologies punta com sensors, instrumentació, biomaterials, incorporant les tècniques avançades d'anàlisi instrumental de materials.
 • Materials per a la Construcció: intensificació en el disseny amb materials característics de la construcció, bé siga estructurals, funcionals o decoratius.
 • Materials per a Sectors Industrials Específics: intensificació en el disseny amb materials com ceràmica, vidre, fusta i derivats plàstics per al joguet etc., perquè serveixen de fonament a les indústries de sectors tradicionals de la Comunitat Valenciana.
 • Recuperació i Reciclatge de Materials, Reenginyeria de Processos: intensificació en les activitats i el disseny de processos de reciclatge dels materials de rebuig procedents de processos industrials i màquines d'equips.
 • Disseny i Prototipatge Ràpid amb Nous Materials: intensificació en les tècniques d'elaboració de prototips ràpids, que són tan requerits en la dinàmica industrial dels nostres temps, on els resultats són immediats al disseny.

Competències professionals 

En el desenvolupament de la seua activitat laboral, l'enginyer de materials posa en pràctica les següents aptituds i nocions adquirides en la carrera:
 


 • Coneixement de les propietats dels materials per a l'adequada selecció, conèixer els processos d'elaboració més adequats per a dotar el material de les propietats que es requereixen.
 • Capacitat per al disseny de peces i conjunts amb els materials més adequats a la seua funció.
 • Capacitat per a establir els requisits de qualitat per a la fabricació.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques i els assajos que permeten el control de la qualitat dels productes fabricats.
 • Capacitat per a responsabilitzar-se del reciclatge dels materials de rebuig de processos i productes, i minimitzar els riscos ambientals.
 • Investigació de nous materials i el seu desenvolupament, i aplicació en els processos productius.

Eixides laborals 

La titulació d'Enginyer de Materials permet exercir la professió en els àmbits laborals següents:
 


 • Sector privat: indústries en què els materials, tant per la seua selecció, processament i tractament, constitueixen un principi bàsic dels seus productes: indústries mecàniques, elèctriques, químiques, metal·lúrgiques, de fabricació d'equips, de materials per a la construcció, etc. També poden treballar en les indústries de plàstic, fosa, ceràmica, mobles, vidre, joguets, etc. L'enginyer de materials pot ocupar llocs de responsabilitat en departaments de disseny, fabricació, enginyeria de qualitat, control de qualitat i enginyeria de manteniment de les indústries bàsiques citades.
 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics, inspectors o caps de servei en àrees d'indústria i comerç, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: en centres d'investigació de materials i laboratoris, que estan avalats pels nombrosos plans d'investigació sobre materials avançats. Investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir a aquesta titulació els que hagen superat el primer cicle de les següents titulacions: • Amb complements de formació: Enginyer de Camins, Canals i Ports; Enginyer Aeronàutic; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica; Enginyer Químic; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial; Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics, i Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola té múltiples convenis de col·laboració amb empreses i organismes on els nostres alumnes fan pràctiques professionals que en molts casos conformen el seu projecte final de carrera i sempre desenvolupen la seua formació.
 


També disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'Escola amb prestigioses universitats europees, dels Estats Units o del Japó.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Cientificotecnològic
2n curs Tecnologic Esp. Indústria
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs
Física Aplicada 4,5
Química Inorgànica 7,5
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 12 18
Enginyeria Mecànica 4,5
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 4,5
Organització d'Empreses 6
Projectes d'Enginyeria 6 13
Optatives i lliure elecció 30 50

EMAS upv