- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer en Geodèsia i Cartografia (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

L'enginyer en geodèsia i cartogràfica i topografcia s'encarrega de l'anàlisi de la superfície terrestre, la seua composició i estructura, de localitzar materials ocults de l'interior de la terra i estudiar els terrenys sobre els quals s'assenten obres com carreteres, autopistes, aeroports, molls i edificis.


Aquesta carrera permet aprofundir en moltes de les matèries que formen part del pla d'estudis d'Enginyer Tècnic en Topografia, per la qual cosa suposa una continuació natural d'aquests estudis.Competencies professionals 

L'enginyer en geodèsia i cartografia posseix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Descripció del camp gravitatori i magnètic de la Terra, i la seua estructura física interna.
 • Representació gràfica analògica.
 • Bancs de dades, sistemes experts i aplicacions informàtiques en general de les anteriors descripcions. Sistemes d'informació geogràfica
 • Descripció temàtica gràfica, analítica i informatitzada dels àmbits esmentats.
 • Capacitació per a la planificació, el projecte, la direcció i l'execució de qualsevol alçament cartogràfic, temàtic o genèric, de qualsevol escala, extensió, aplicació o exigència de precisió.
 • Projectes, direcció i desenvolupament en els camps de la geografia, geofisica, geodèsia, GPS i navegació, fotogrametria, cartografia, teledetecció, sistemes d' informació geogràfica.
 • Projectes d'ecologia, ciencies del medi ambient i urbanisme, desenvolupament i aplicació de tecnologies informàtiques i sistemes experts d' aplicació en processos cartogràfics, i geografia i cartografia temàtica de qualsevol abast i acceptació.

Eixides laborals 

L'enginyer en geodèsia i cartografia està capacitat per a desenvolupar la seua professio en els àmbits següents:


 • Sector privat: com a tècnics en jaciments, pedreres o mines i en la planificació de les industries del sector, com les indústries mineres, extractives i gasificadores. En empreses de construcció de carreteres, edificis i aeroports, i de proveïment d'aigua, energètiques, petroquímiques, sismològiques i de sondejos d'aigües subterrànies, així com en empreses dedicades al medi ambient. També poden desenvolupar la seua activitat professional en l'àmbit científic (geofísica, astronomia, geologia, meteorologia, etc.).

 • Exercici lliure de la professió: com a assessors i consultors d'enginyeria.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnica en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en àrees d'urbanisme, obres publiques i planificació.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir a aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Sense complements de formació:  Enginyer Tècnic en Topografia.

Així mateix, podran accedir als dits estudis els qui reunisquen els requisits establits en l'Ordre de 10-12-93 (BOE 27-12-93).
 


Per a cursar aquests estudis, els alumnes, a més de tenir interés en les ciències relacionades amb La Terra, hauran de tenir habilitat per al raonament abstracte, capacitat d'anàlisi, disposició per el treball en equip, maneig d'instruments... i fonamentalment hàbit d'estudi i constància en el treball.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes, a través del Centre, poden acordar la realització de pràctiques en empreses, la qual cosa els aporta experiència professional en l'aplicació dels coneixements, relatiu als estudis cursats. Aquestes pràctiques poden ser tutelades o en projecte final de carrera.
 


Així mateix, hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres: Leonardo, Sòcrates, PROMOE... que mitjançant beques, permeten la continuació d'estudis o la realització de projecte final de carrera a l'estranger.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs
Anàlisi Matemàtica 7,5
Anàlisi Territorial 6
Fotogrametria Analítica 12
Geodèsia 6
Geodèsia Espacial GPS 6
Geodèsia Física 6
Geografia Física 6
Informàtica Aplicada 6
Mètodes Numèrics 6
Microgeodèsia i Xarxes 6
Processos Digitals 6
Producció Cartogràfica 6
Projecte de final de carrera 5
Projectes 6
Sistemes d'Informació Geogràfica I 9
Sistemes d'Informació Geogràfica II 6
Teledetecció 6
Optatives 22,5
Lliure elecció 6,5 9,5

*Les assignatures optatives de segon curs formen dos blocs:


Bloc comú: l'alumne ha de cursar, obligatòriament, almenys 2 assignatures.


Blocs d'especialització: cada alumne ha de cursar almenys tres assignatures del bloc elegit: Geodèsia i Geofísica o Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).


EMAS upv