- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic en Topografia (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

La titulació d'Enginyer Tècnic en Topografia instrueix professionals i els capacita per a representar en un pla la morfologia del terreny en estudi i els seus principals accidents naturals o artificials, amb l'objectiu tant d'elaborar i executar projectes d'obres públiques, urbanisme i ecologia, com de desenvolupar tot tipus d'obres subterrànies, com túnels o explotacions mineres.
 


Competències professionals  

El plantejament i l'execució de qualsevol classe de treballs topogràfics requereix per legislació que els realitze un enginyer tècnic en topografia. Els topògrafs són imprescindibles per al desenvolupament cartogràfic, topogràfic, cadastral, d'ordenació del territori, viari, urbanístic, de serveis i tecnològics del nostre país.
 


En l'administració pública realitzen: • Planificació, execució, observació i càlcul de senyals geodèsiques i topogràfiques, per sistemes convencionals o amb GPS, i cartografia bàsica i temàtica de comarques i municipis per sistemes fotogramètrics.
 • Alçament, càlcul i replantejament analític de noves zones urbanes.
 • Fotogrametria aèria per a la realització de cartografia, de gran aplicació en el cadastre.
 • Fotogrametria terrestre per a restauració i conservació de monuments.
 • Certificació de superfícies, de finques i solars per a la inscripció al Registre de la Propietat.

En empreses de serveis i privades: • Estudis de viabilitat i traçat de vies de comunicació, línies elèctriques i de fluids.
 • Direcció, control i replantejament geomètric d'infraestructures.
 • Auscultació i control de deformació de grans estructures.
 • Mesuraments, certificacions, alçaments i replantejaments de qualsevol tipus.
 • Gestió automatitzada de cartografia i bases de dades per mitjà de sistemes d'informació geogràfica.

Eixides laborals 

El títol d' Enginyer Tècnic en Topografia posseix un perfil orientat a l'exercici professional en els sectors següents: • Sector privat: treball en el sector de la construcció i àrees afins, en geodèsia, obres d'enginyeria, teledetecció i cartografia. També en altres àrees gràcies a la seua formació tècnica, com ara mecànica, mineralúrgia, electricitat i electrònica, gas, aeronàutica, naval, informàtica, comunicacions, acústica, xarxes i radioenginyeria, telefonia, hidrologia, òptica i infraestructures químiques.

 • Exercici lliure de la professió: com a assessors i consultors d'enginyeria.Como asesores y consultores de ingeniería.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local en àrees d'urbanisme, obres públiques i planificació, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Realització i Plans d'Obra; Moblament; Arquitectura Efímera; Aparaderisme; Elements de Jardí, i Projectes i Direcció d'Obres de Decoració.

Per a cursar aquests estudis, els alumnes, a més de tenir interés en les ciències relacionades amb la Terra, han de tenir habilitat per al raonament abstracte, capacitat d'anàlisi, disposició per al treball en equip, maneig d'instruments, informàtica... i fonamentalment hàbit d'estudi i constància en el treball.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer d'Organització Industrial; Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació.
 • Sense complements de formació: Enginyer en Geodèsia i Cartografia.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes, a través del Centre poden acordar la realització de pràctiques en empreses, la qual cosa els aporta experiència professional en l'aplicació dels coneixements, relatius als estudis cursats. Aquestes pràctiques poden ser tutelades o en projecte final de carrera.
 


Així mateix, hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres: Leonardo, Sòcrates, PROMOE... que mitjançant beques, permeten la continuació d'estudis o la realització de projecte final de carrera a l'estranger.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Ajustos i Compensació d'Observacions Topogràfiques 4,5
Àlgebra 7,5
Astronomia de Posició 6
Càlcul 6
Cartografia Matemàtica 4,5
Cartografia i Fotointerpretació 9
Cadastre i Legislació Territorial 4,5
Disseny Cartogràfic 6
Expressió Gràfica 6
Fotogrametria 15
Fon. Físics en l'Enginyeria 9
Fon. Matemàtics en la Topografia 6
Geodèsia 9
Geofísica 7,5
Geografia Física 4,5
Informàtica 6
Mètodes Topogràfics 10,5
Oficina Tècnica i Projectes 4,5
Ordenació del Territori 4,5
Projecte Final de Carrera 4,5
Sistemes d'Informació Geogràfica 7,5
Topografia d'Obres 12
Instrumentació Topogràfica 12
Optatives 18 24
Lliure elecció 11 6,5 6

Blocs d'Intensificació
Geodèsia i Geofísica 24
Cartografia i SIG 24

*Les assignatures optatives de segon curs formen un sol bloc comú, mentre que les de tercer es distribueixen en dos blocs d'intensificació. És necessari que l'alumne, obligatòriament, es matricule de 3 assignatures del bloc comú i de 4 assignatures d'un dels blocs d'intensificació, el de Geodèsia i Geofísica o el de Cartografia i SIG.


EMAS upv