- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial, implica una formació específica en el conjunt de la química aplicada a l'entorn industrial.
 


En l'últim curs de la carrera l'alumne pot triar entre blocs d'intensificació de coneixements: • Medi Ambient: formació integral en el tractament i la gestió d'aigües i residus industrials i sistemes de gestió ambiental en les indústries.
 • Anàlisi Industrial: aprofundir en les tècniques analítiques, tant teòricament com experimentalment, com un instrument de treball per a la indústria química.
 • Materials Plàstics: aprofundir en la ciència dels materials amb una intensitat major al món dels plàstics des de la seua generació, utilització i destrucció.

Competències professionals 

La titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial, compta amb un reconegut prestigi en el sector industrial de la nostra Comunitat, la qual cosa ha permès una eixida professional molt àmplia en quasi tots els sectors industrials.
 


La formació en química industrial proporciona una gran versatilitat als seus titulats per a l'exercici professional en els àmbits següents:
 


 • Certificacions, assessorament jurídic i peritatges.
 • Control i instrumentació de processos químics; experimentació en química i la seua enginyeria, i enginyeria de la reacció química.
 • Gestió i implantació de la qualitat i de sistemes de qualitat mediambientals; prevenció de riscos laborals, i seguretat i higiene en el treball.
 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; oficina tècnica, administració d'empreses i organització de la producció; realització, direcció i execució de projectes, i responsable de producció.

Eixides laborals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions professionals que els permeten una gran varietat d'opcions professionals. En el seu caràcter químic específic, els sectors laborals que comprenen són:
 


 • Sector privat: poden exercir l'activitat en tots els sectors de la indústria, especialment en aquelles on es desenvolupen processos químics, com ara la indústria del petroli, la del paper, l'electrònica i del gas, així com en el sector del medi ambient, alimentari i farmacèutic.
 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial, se centra fonamentalment en la redacció i signatura de projectes, la direcció tècnica d'instal·lacions de locals comercials, habitatges, etc. i la gestió de llicències d'obertura -amb els límits de competències que estableix la llei segons l'especialitat cursada-. A més, la seua formació els permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis, i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de posseir interessos científics i tècnics, capacitat per a la matemàtica i física, intel·ligència general, habilitat per a manejar instrumental i una inclinació manifesta cap al món de la química.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer de Materials; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial; Llicenciat en Ciències Ambientals, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial; Enginyer Químic, i Enginyer d'Organització Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

A fi de donar un coneixement de la realitat professional, es poden fer pràctiques en empreses tant en forma de pràctiques tutelades com en projectes final de carrera.
 


Hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres. Es poden fer estudis en aquestes universitats mitjançant beques.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 45 49,5 48
obligatòries 12
optativa/lliure elecció 18 52,5
projecte fianl de carrera 6
totals 75 75 81

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Matemàtiques 21 6
Física 15 3
Dibuix 6 6
Química Analítica 15
Química Orgànica 9 9
Informàtica 6
Organització d'Empreses 6
Enginyeria Química 19,5 27
Enginyeria de sistemes i automàtica 6

Blocs d'intensificació
Medi Ambient 21
Anàlisis Instrumental 21
Materials Plàstics 21

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv