- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Aeronàutic (titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

L'objectiu dels estudis d'Enginyer Aeronàutic és, des d'un punt de vista genèric, la formació científica i tècnica de titulats perquè satisfacen específicament les necessitats de la indústria i l'administració aeronàutica i el transport aeri, així com la investigació als camps aeronàutic i espacial.
 


Competències professionals 

El títol d'Enginyer Aeronàutic és la garantia oficial de coneixements i competències respecte a la ciència aeronàutica i els estudis relacionats amb la navegació aèria, i faculta els seus posseïdors per a l'exercici de les funcions que els competeixen, com ara:
  • Projecte, comprovació, assaig tecnicoexperimental en terra, mar i aire dels models i prototips de material aeri destinats a l'estat o els serveis públics, inclosos en aquest material les aeronaus, els aeromotors i qualsevol mitjà de propulsió i transport a través de l'aire.


 • Direcció, organització i realització de les instal·lacions experimentals oficials per a la investigació de l'esmentat material aeri, així com la informació i normalització concernents a aquest, tot això amb les col·laboracions que es consideren convenients.


 • Assessorament tècnic i informes relacionats amb el material aeri a autoritats i entitats oficials o particulars que ho sol·liciten.


 • Expedició de certificats de navegabilitat, inspecció i revisions periòdiques o extraordinàries del material específicament aeronàutic, així com qualsevol classe de peritatges i siga quina siga la causa que les determine.


 • Inspecció de la fabricació en les indústries que dediquen les seues activitats fonamentals a la construcció i reparació del material aeri o a la fabricació dels seus elements amb caràcter oficial.


 • Direcció tècnica i exercici de les funcions genuïnament aeronàutiques dels establiments industrials de caràcter oficial o subvencionat, dedicats fonamentalment a la construcció, l'entreteniment o la reparació del material aeri de totes classes.


 • Projectes tècnics de conjunt i de les instal·lacions especials que es consideren essencials, així com la inspecció corresponent, tot això relatiu al material per a línies aèries, aeroports i aeròdroms de totes les categories, incloses les pistes i els dispositius d'eixida i arribada, les obres d'infraestructura, les instal·lacions d'abalisament, la il·luminació, les comunicacions i la resta de serveis auxiliars.

Eixides laborals 

L'activitat de l'enginyer aeronàutic es desenvolupa en els àmbits laborals següents:
  • Sector privat: companyies aèries, indústries i infraestructures aeronàutiques, sector aeri militar i, per extensió, també en altres àrees com a l'electrònica, la informàtica, les telecomunicacions, l'automoció, el transport, les ferroviàries, l'energia, etc.
 • Exercici lliure de la professió: com a assessors i consultors d'enginyeria.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats, i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.

L'alumne que accedisca a aquest titulació ha de posseir interessos científics i tècnics; capacitat per a la matemàtica i física; intel·ligència general; habilitat per a manejar instrumental; capacitat d'anàlisi i síntesi; comprensió i recursos mecànics; comprensió abstracta; bona coordinació visomanual, i creativitat i responsabilitat.
 


Continuació d'estudis 

Es podrà accedir una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:   Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer de Materials, i Enginyer d'Organització Industrial

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

A fi de donar un coneixement de la realitat professional es poden realitzar pràctiques en empreses, tant en forma de pràctiques tutelades com en la realització del projecte final de carrera.
 


Hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres. Es poden realitzar estudis en les enmentades universitats mitjançant beques.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits*


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
troncals 61,5 45 42 52,5 6
obligatòries 6 22,5 25,5 9
optativa/lliure elecció 7,5 7,5 7,5 13,5 63
projecte final de carrera 6
totals 75 75 75 75 75

Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Expressió Gràfica 6 4,5
Física 12
Informàtica i Control Automàtic 6 9
Enginyeria Mecànica 6 13,5 4,5 13,5
Màquines i Motors Tèrmics 6 15 20
Matemàtiques 19,5 9 12
Mecànica de Fluids 4,5 13,5 6
Producció 9
Projectes 12
Sistemes de Navegació i Aviònica 16,5 12 40,5
Tecnologia Aeroespacial 9 12 61
Tecnologia de Materials 12 6 4,5
Transport Aeri i Sistemes Aeroportuaris 6 6 4,5 40,5
Blocs d'intensificació
1r Aviònica, Sistemes Radioelèctrics d'Ajuda i Navegació Aèria/columna>
2n Sistemes Aeroportuaris, Infraestructura del Transport Aeri
3r Aeronaus i Vehicles Espacials
4t Propulsió

EMAS upv