- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

L'enginyer tècnic d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans, és l'especialista que estudia l'urbanisme en tota la seua amplitud (relació ciutat i habitatge, ciutat i meteorologia, clima i paisatge). També analitza els plans urbanístics i la seua relació amb les lleis del sòl, ordenances de l'edificació, les ciutats quant a la neteja viària, xarxes de clavegueram i obres de distribució d'aigües, enginyeria sanitària i ambiental. Atén tota la problemàtica del transport en relació amb la ciutat i les seues implicacions urbanístiques, tant per carreteres com per via marítima i ferrocarril.
 


Els dos primers cursos de les tres titulacions d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques són comuns.
 


Competències professionals 

La completa formació rebuda per l'enginyer tècnic d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans, permet realitzar les activitats següents:
 
 • Gestió, explotació i conservació de serveis urbans: abastament, sanejament, tractament de residus, enllumenat, instal·lacions esportives, trànsit i transport urbà, vies urbanes, energètiques, centrals i xarxes elèctriques.


 • Supervisió i direcció de projectes d'obres d'enginyeria civil relacionades amb el transport i els serveis de caràcter urbà.


 • Estudi, projecte, construcció i explotació de carreteres, ferrocarrils, ports i altres infraestructures del transport, així com de captació, distribució i depuració d'aigües, i altres serveis urbans.
 • Gestió urbanística, territorial i problemes mediambientals derivats d'aquestes activitats.

Eixides laborals 

El títol d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans, posseeix un perfil orientat a l'exercici professional en els sectors laborals següents:
  • Sector privat: poden exercir la seua activitat professional en empreses de transports de viatgers i mercaderies; conservació i explotació de serveis; construcció i edificació; fabricació de materials de construcció; hidroelèctriques i centrals tèrmiques; control de qualitat; consultoria d'enginyeria i arquitectura, i assegurances.
 • Exercici lliure de la professió: en gestió comercial de maquinària d'obres públiques, materials i serveis; agents de transports de viatgers i mercaderies; estudis, memòries valorades, avantprojectes i projectes; direcció i inspecció d'obres privades i públiques; control de qualitat de materials; peritatges per a companyies d'assegurances i tribunals de justícia; col·laboració en consultoria d'enginyeria i arquitectura; tècnics en seguretat i higiene, i agents de la propietat immobiliària.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica, local i organismes autònoms en serveis d'autopistes i carreteres; trànsit i transport; costes i ports; ferrocarrils; instal·lacions esportives; parcs i passejos; enllumenat públic; neteja i fems; medi ambient; servei contra incendis; planejament i infraestructures d'urbanisme; seguretat i higiene en el treball; cooperació provincial; serveis tècnics de mancomunitat de poblacions; obres hidràuliques; servei geològic; cartografia; control de qualitat, i protecció civil.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció per Mecanitzat; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció, i Prevenció de Riscos Professionals..

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició al treball i una bona capacitat analítica.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Ciències Ambientals; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer en Organització Industrial, i Enginyer Geòleg.
 • Sense complements de formació: Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Són nombroses les empreses i organismes que col·laboren amb l'Escola, admetent els nostres alumnes i oferint-los estades a l'estiu o la realització del projecte final de carrera.
 


Els alumnes tenen també la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger, acudint a qualsevol dels centres internacionals de prestigi amb què l'Escola té activitats d'intercanvi a països com: França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Àustria, Estats Units, etc.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Pretecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 52,5 54 36
obligatòries 10,5 12 19,5
optatives 9 9 9
lliure elecció 4,5 4,5 15
totals 76,5 79,5 79,5

*1 crèdit = 10 hores


Projecte final de carrera = 4,5 crèdits**


**1 crèdit de projecte final de carrera = 40 hores

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Dret Administratiu 4,5
Estadística i Investigació Operativa 4,5
Expressió Gràfica en l'Enginyeria 13,5
Física Aplicada 18
Enginyeria Cartogràfica 6
Enginyeria de la Construcció 6 4,5
Enginyeria Elèctrica 7,5
Enginyeria Hidràulica 9
Enginyeria del Terreny 12
Enginyeria dels Transports 3 33
Matemàtica Aplicada 21
Organització d'Empreses 6
Projectes d'Enginyeria Civil 6
Química 6
Tecnologia del Medi Ambient 7,5
Teoria de les Estructures 9
Urbanística i Ordenació del Territori 3 4,5
Projecte final de carrera 4,5**

*No s'especifiquen assignatures, únicament les àrees de coneixement que imparteixen docència. S'indiquen només els corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit de projecte final de carrera = 40 h


EMAS upv