- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

L'enginyer tècnic d'obres públiques, especialitat en hidrologia, és el professional que estudia el disseny i la construcció d'obres hidràuliques, abastaments d'aigües, sanejament i depuració, així com els aspectes relacionats amb la hidrologia, el cicle hidrològic, les precipitacions, els aforaments d'aigua, els cabals i la regulació d'aquests.
 


Els dos primers cursos de les tres titulacions d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques són comuns.
 


Competencies professionals 

La titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Estudi, projecte, construcció i explotació d'obres hidràuliques, tant fluvials com lacustres i marines, superficials i subterrànies: canalitzacions, canals, xarxes de distribució, impulsions, sistemes de captació, abastament, sanejament i depuració d'aigües, regadius, aprofitaments hidroelèctrics i instal·lacions associades.
 • Planificació, gestió i explotació dels recursos hidràulics i dels problemes mediambientals i de qualitat d'aigües derivats d'aquestes activitats.
 • Supervisió i direcció de projectes d'obres d'enginyeria civil de caràcter hidràulic (preses, canals, plantes de desalatge d'aigües, centrals hidroelèctriques), explotació i gestió d'aquests recursos.

Eixides laborals 

L'activitat de l'enginyer tècnic d'obres públiques es desenvolupa en els àmbits següents: • Sector privat: hidroelèctriques i centrals tèrmiques; empreses de construcció i edificació; fabricació de materials de construcció; control de qualitat; consultoria d'enginyeria i arquitectura; conservació i explotació de serveis; transports de viatgers i mercaderies, i assegurances.

 • Exercici lliure de la professió: realització d'estudis, memòries valorades, avantprojectes i projectes; direcció i inspecció d'obres públiques i privades; control de qualitat de materials; gestió i explotació de serveis privats i públics; gestió comercial de maquinària d'obres públiques, materials i serveis; peritatges per a companyies d'assegurances i tribunals de justícia; col_laboració de consultoria d'enginyeria i arquitectura; tècnics en seguretat i higiene; agents de la propietat immobiliària, i agents de transports de viatgers i mercaderies.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local i organismes autònoms en serveis d'obres hidràuliques; medi ambient; planejament i infraestructures d'urbanisme; instal·lacions esportives; parcs i passejos; enllumenat públic; neteja i fems; servei contra incendis; seguretat i higiene en el treball; cooperació provincial; serveis tècnics de mancomunitat de poblacions; autopistes i carreteres; trànsit i transport; costes i ports; ferrocarrils; servei geològic; cartografia; control de qualitat, i protecció civil.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció per Mecanitzat; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia; Manteniment d'Aviònica; Prevenció de Riscos Professionals; Manteniment Aeromecànic, i Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició al treball i una bona capacitat analítica.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Ciències Ambientals; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer de Materials; Enginyer en Organització Industrial, i Enginyer Geòleg.
 • Sense complements de formació: Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Són nombroses les empreses i organismes que col·laboren amb l'Escola, admetent els nostres alumnes i oferint-los estades a l'estiu o la realització del projecte final de carrera.
 


Els alumnes tenen també la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger, acudint a qualsevol dels centres internacionals de prestigi amb què l'Escola té activitats d'intercanvi a països com: França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Àustria, Estats Units, etc.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Pretecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 52,5 54 36
obligatòries 10,5 12 19,5
optatives 9 9 9
lliure elecció 4,5 4,5 15
totals 76,5 79,5 79,5

*1 crèdit = 10 hores


Projecte final de carrera = 4,5 crèdits**


** 1 crèdit de projecte final de carrera = 40 hores

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Dret Administratiu 4,5
Estadística i Investigació Operativa 4,5
Expressió Gràfica en l'Enginyeria 13,5
Física Aplicada 18
Enginyeria Cartogràfica 6
Enginyeria de la Construcció 6 4,5
Enginyeria Elèctrica 7,5 4,5
Enginyeria Hidràulica 9 27
Enginyeria del Terreny 12
Enginyeria dels Transports 3
Matemàtica Aplicada 21
Organització d'Empreses 6
Projectes d'Enginyeria Civil 6
Química 6
Tecnologia del Medi Ambient 13,5
Teoria de les Estructures 9
Urbanística i Ordenació del Territori 3
Projecte final de carrera 4,5**

*No s'especifiquen assignatures, únicament les àrees de coneixement que imparteixen docència. S'indiquen només els que corresponen a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit de projecte final de carrera = 40 h


EMAS upv