- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

L'enginyer tècnic d'obres públiques, especialitat en construccions civils, és l'especialista que aprofundeix amb més deteniment en l'obra civil, amb estudis sobre construcció (formigó armat i estructures metàl·liques), procediments de construcció, obres marítimes (ports i costes), obres hidràuliques, camins, ferrocarrils, etc.
 


Els dos primers cursos de les tres titulacions d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques són comuns.
 Competències professionals 

L'enginyer tècnic d'obres públiques, especialitat en construccions civils, està capacitat per a realitzar les funcions següents: • Dirigir estudis i projectes d'obres d'enginyeria civil, com ara: carreteres, ferrocarrils, ports i les seues infraestructures annexes, captació, distribució i depuració d'aigües, i edificació.
 • Supervisar i executar projectes d'obres d'enginyeria civil de qualsevol tipus, amb especial èmfasi en els aspectes de qualitat, prevenció de riscos laborals, seguretat i salut, procediments i tecnologia de la construcció, fabricació de materials de construcció i estructures de formigó metàl·liques.

Eixides laborals 

L'activitat de l'enginyer tècnic d'obres públiques, especialitat en construccions civils, es desenvolupa en els àmbits següents:
  • Sector privat: empreses de construcció i edificació, hidroelèctriques i centrals tèrmiques. Fabricació de materials de construcció i control de qualitat. Consultoria d'enginyeria i arquitectura, així com conservació i explotació de serveis. Empreses de transports de viatgers i mercaderies, i assegurances.
 • Exercici lliure de la professió: direcció i inspecció d'obres privades i públiques; control de qualitat de materials; estudis, memòries valorades, avantprojectes i projectes; gestió comercial de maquinària d'obres públiques, materials i serveis; gestió i explotació de serveis privats i públics; peritatges per a companyies d'assegurances i tribunals de justícia; col.laboració en consultoria d'enginyeria i arquitectura; tècnics en seguretat i higiene; agents de la propietat immobiliària; agents de transports de viatgers i mercaderies.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica, local i organismes autònoms en serveis de planejament i infraestructures d'urbanisme; instal·lacions esportives; parcs i passejos; enllumenat públic; neteja i fems; mediambient; servei contra incendis; seguretat i higiene en el treball; cooperació provincial; serveis tècnics de la mancomunitat de poblacions; autopistes i carreteres; obres hidràuliques; trànsit i transport; costes i ports; ferrocarrils; servei geològic; cartografia; control de qualitat, i protecció civil.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior:  Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció per Mecanitzat; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Prevenció de Riscos Professionals; Modelisme i Maquetisme; Modelisme Industrial; Moblament; Arquitectura Efímera; Aparaderisme; Elements de Jardí, i Projectes i Direcció d'Obres de Decoració.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició per al treball i una bona capacitat analítica.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer de Materials; Enginyer en Organització Industrial, i Enginyer Geòleg.
 • Sense complements de formació: Enginyer de Camins, Canals i Ports.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Són nombroses les empreses i els organismes que col·laboren amb l'Escola, admetent els nostres alumnes i oferint-los estades a l'estiu o la realització del projecte final de carrera.
 


Els alumnes tenen també la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acudint a qualsevol dels centres internacionals de prestigi amb què l'Escola té activitats d'intercanvi a països com: França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Àustria, Estats Units, etc.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Pretecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 52,5 54 36
obligatòries 10,5 12 19,5
optatives 9 9 9
lliure elecció 4,5 4,5 15
totals 76,5 79,5 79,5

*1 crèdit = 10 hores


Projecte final de carrera = 4,5 crèdits**


**1 crèdit de projecte final de carrera = 40 hores

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Dret Administratiu 4,5
Estadística i Investigació Operativa 4,5
Expressió Gràfica en l'Enginyeria 13,5
Física Aplicada 18
Enginyeria Cartogràfica 6
Enginyeria de la Construcció 6 24
Enginyeria Elèctrica 7,5
Enginyeria Hidràulica 9 6
Enginyeria del Terreny 12
Enginyeria dels Transports 3 15
Matemàtica Aplicada 21
Organització d'Empreses 6
Projectes d'Enginyeria Civil 6
Química 6
Teoria de les Estructures 9 4,5
Urbanística i Ordenació del Territori 3
Projecte final de carrera 4,5**

*No s'especifiquen assignatures, únicament les àrees de coneixement que imparteixen docència. S'indiquen només els corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit de projecte final de carrera = 40 h


EMAS upv