- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer de Forests (Titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer de Forests es caracteritza per tenir un perfil generalista, que suposa el coneixement de temes relacionats amb els àmbits de l'enginyeria i del medi forestal.
 


La seua profunda formació cientificotecnològica culmina amb el desenvolupament d'una de les intensificacions següents: • Enginyeria del Medi Natural, estudi de les infraestructures i la planificació de l'entorn forestal.
 • Gestió del Medi Natural, estudi i gestió dels recursos naturals i forestals.

Competències professionals 

A causa del perfil generalista de la titulació, l'enginyer de forests està capacitat per a adaptar-se als distints camps tecnològics propis, així com la ràpida evolució d'aquests. Entre aquest, es poden citar: • Conservació i aprofitament de la coberta forestal, de la caça i pesca fluvial, i conservació del sòl i millora del règim hidrològic.
 • Gestió d'espais naturals protegits, i cadastral d'espais rústics.
 • Transformació industrial de productes forestals; indústries derivades de la fusta, i ordenació de muntanyes.

Eixides laborals 

El títol d'Enginyer de Forests posseeix un perfil orientat a l'exercici d'activitats professionals en els àmbits següents:
 


 • Sector privat: exerceixen la seua activitat professional en explotacions papereres i indústries forestals, vivers, piscifactories, granges cinegètiques, àrees de medi ambient i gestió del medi natural, empreses constructores, consultories i oficines de projectes.
 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics de medi ambient en àrees de medi ambient, indústria i ordenació territorial, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 


 • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica. • Cicles Formatius de Grau Superior: Salut Ambiental.

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els alumnesqui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.
 • Sense complements de formació: Enginyer Agrònom; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofruticultura i Jardineria; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, i Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals.

L'estudiant ha d'estar preparat per a seguir ensenyaments d'enginyeria mitjançant assignatures pretecnològiques i tecnològiques. Prèviament a aquestes matèries, l'estudiant ha de tenir capacitat per a adquirir coneixements bàsics de les ciències biològiques, químiques, físiques i matemàtiques.
 


L'estudiant ha de tenir: • Capacitat d'anàlisi i síntesi, i també raonament abstracte.
 • Capacitat de treball en equip, de decisió i de responsabilitat, a més a més d'iniciativa i dinamisme.

Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer d'Organització Industrial; Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments; Llicenciat en Ciències Ambientals; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació  Enginyer Agrònom.

Els estudis poden ampliar-se amb cursos de postgrau o doctorat (tercer cicle), i també amb els cursos d'especialització i "màsters" que els departaments de l'Escola organitzen i imparteixen.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els objectius d'aquestes pràctiques són completar la formació de l'estudiant amb l'experiència professional, i també col·laborar en diferents aspectes de les empreses i les institucions. A més, el fet de fer les pràctiques facilita la posterior col·locació dels estudiants en les empreses on les han fetes o en altres empreses del sector.
 


Per a poder fer aquestes pràctiques els alumnes han d'haver superat el 50% dels crèdits de la titulació.
 


D'altra banda, l'estada en pràctiques permet a l'alumne obtenir crèdits de lliure elecció (30 hores de pràctiques = 1 crèdit de lliure elecció).
 


Per a fer aquestes pràctiques l'Escola disposa de convenis amb institucions i empreses del sector forestal.
 


La nostra Escola ofereix beques Sòcrates destinades als alumnes dels últims cursos de carrera per a cursar part dels estudis en altres països de la Unió Europea.
 


La beca se sol·licita durant el curs immediatament anterior a l'eixida i per a obtenir-la es valoren l'expedient acadèmic, els coneixements d'idiomes i l'afinitat dels programes d'estudis de les universitats.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r cicle
1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
2n cicle
3r curs Tecnològic
4t curs Tecnològic
5é curs Intensificació tecnològica
  Projecte final de carrera (PFC/TFC)

Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é* curs
troncals 58,5 63 46,5 28,5 6
optatives 4,5 4,5 4,5 9
lliure elecció 7 7 11 5 8
obligatòries d'universitat 18 6 6
obligatòries d'especialitat 36 51
totals 70 70 80 80 80

*Els 6 crèdits obligatoris d'universitat de 5é curs corresponen al PFC/TFC, necessari per a obtenir la titulació.

Distribució de crèdits troncals


1r cicle 2n cicle
Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Biologia Vegetal 10,5
Bioquímica i Biologia Molecular 9
Economia, Soc. i Política Agrària 10,5 7,5 6
Edafologia i Química Agrícola 6
Estadística i Investigació Operativa 7,5
Expressió Gràfica en l'Enginyeria 7,5
Física Aplicada 10,5 4,5
Enginyeria Agroforestal 18 27 28,5 6
Eng. Cart., Geodèsia i Fotogram. 4,5
Matemàtica Aplicada 10,5 4,5
Producció Animal 4,5
Producció Vegetal 4,5 6 16,5
Química Analítica 10,5
Botànica 6

Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv