- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Biotecnologia (Titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

La persona llicenciada en biotecnologia és un especialista en aplicacions de la biologia. Partint d'assignatures bàsiques de Biologia Molecular, Genètica, Fisiologia i Microbiologia, s'aprofundeix posteriorment en les tècniques i els enfocaments específics de la biotecnologia contemporània, l'enginyeria de processos i els aspectes econòmics, socials i legals d'aquestes.Competencies professionals 

Entre les possibles àrees d'actuació dels llicenciats en biotecnologia destaquen les següents: • Àrea agroalimentària: desenvolupament i explotació d'aliments, microorganismes, plantes, animals, mètodes d'anàlisi i identificació.
 • Àrea industrial: producció d'organismes i molècules de valor biotecnològic. Factories moleculars.
 • Àrea de salut pública: mètodes de diagnòstic i anàlisi; teràpies gèniques i cel·lulars, i desenvolupament i explotació de fàrmacs.
 • Àrea de recursos naturals i medi ambient: diagnosi de l'erosió i risc de pèrdua de la biodiversitat. Estratègies biotecnològiques de conservació.
 • Àrea d'investigació, desenvolupament i innovació: centres d'investigació relacionats amb les àrees anteriors.

Eixides laborals 

La titulació de Biotecnologia permet als seus titulats comprendre els àmbits laborals següents: • Sector privat: desenvolupament i investigació industrial principalment en els sectors agrícola, biomèdic, farmacèutic i químic. Indústria alimentària en producció d'aliments i altres productes biològics com enzims i anticossos. Centres de diagnòstic i serveis veterinaris. Direcció i gestió de l'empresa biotecnològica (disseny d'estratègies, màrqueting, patents, innovació, R+D, creació d'empreses). Disseny de projectes de protecció mediambiental. Assessories i consultories.

 • Exercici lliure de la professió: com a assessors i consultors d'enginyeria.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació bàsica o aplicada en microbiologia, genètica, hematologia, bioremediació, diagnòstic molecular, immunologia, desenvolupament de conreus, control de plagues, producció animal, biologia molecular i enginyeria de proteïnes, en centres públics o privats, i en departaments de I+D+i de grans empreses. Investigació mèdica en hospitals i instituts d'investigació mèdica.

 • Docencia pública y privada: : en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 


 • Batxillerat: Científictecnològica i Ciències de la Salut


 • Cicles Formatius de Grau Superior: Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Indústria Alimentatària; Anàlisi i Control; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins: Anatomia Patològica i Citologia; Laboratori de Diagnòstic Clinic; Dietètica, i Salut Ambiental.

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els alumnes qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer Agrònom; Enginyer Químic; Llicenciat en Ciències Ambientals; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries; Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals, i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.

Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer Químic; Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació
 • Sense complements de formació: Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i Llicenciat en Enologia.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Després d'haver superat el 50% dels crèdits de la titulació, els alumnes poden realitzar pràctiques en institucions i empreses de Biotecnologia per a adquirir experiència professional i facilitar la seua posterior col·locació. Aquestes pràctiques compten com a crèdits de lliure elecció (1 crèdit = 30 hores de pràctiques) i l'Escola disposa de convenis amb institucions i empreses del sector biotecnològic.
 


L'Escola ofereix beques Erasmus perquè alumnes dels últims cursos realitzen part dels estudis en altres països de la Unió Europea. La beca se sol·licita durant el curs immediatament anterior a l'eixida i es valoren l'expedient acadèmic, el coneixement d'idiomes i l'afinitat dels programes d'estudis estrangers.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r cicle
1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
2n cicle
3r curs Tecnològic
4t curs Tecnològic
5é curs Intensificació tecnològica
  Projecte final de carrera (PFC/TFC)

Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs
troncals 72 43,50 42 24
optatives 18
lliure elecció 3 2 8,50 16,50
obligatòries 29,50 24,50 10,50
Treball o projecte final de carrera 6
totals 75 75 75 75

EMAS upv