- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

El títol de Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments es caracteritza per tenir un perfil especialista, que suposa el coneixement de temes relacionats amb les propietats dels aliments, la seua elaboració i conservació, així com les relacions entre aliments i salut pública.
 


En aquest sentit, els titulats d'aquesta carrera estan capacitats per a realitzar la seua labor en l'anàlisi i el control de qualitat de les matèries primeres, en el seguiment i control dels processos de fabricació, així com en el control de qualitat del producte acabat i la investigació en l'àmbit dels aliments, ja siga en indústries o en centres d'investigació.
 Competencies professionals 

El llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments està capacitat per a realitzar les activitats següents: • Gestió i control de qualitat de processos i productes; desenvolupament i innovació de processos i productes, i assessoria legal, científica i tècnica.
 • Seguretat alimentària; restauració col·lectiva; nutrició comunitària i salut pública; nutrició clínica, i processament d'aliments.
 • Comercialització, comunicació i màrqueting.

Eixides laborals 

L'activitat de la persona llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments es desenvolupa en els àmbits següents: • Sector privat: indústries d'alimentació, en les àrees de control de qualitat o d'entrada i eixida d'aliments. Laboratoris d'alimentació i d'anàlisi d'aliments. Empreses de fabricació, conservació i distribució d'aliments; agroalimentàries, i de sectors relacionats amb la química, la biologia, la sanitat (toxicologia, nutrició, etc.) i el medi ambient.

 • Exercici lliure de la professió: desenvolupar tasques de consultoria sobre materials relacionats amb els aliments, la seua elaboració, distribució i venda, control i gestió de la qualitat. Assessoria nutricional.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local per al control i seguiment de la qualitat dels aliments i la inspecció alimentària.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: laboratoris i centres d'investigació d'aliments i de nous productes alimentaris. Investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Poden accedir a aquesta titulació els qui han superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer Agrònom; Enginyer Químic; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries; Enginyer de Forests, i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.
 • Sense complements de formació:  Llicenciat en Biotecnologia.

Pel que fa al perfil, l'estudiant ha d'estar preparat per a seguir els ensenyaments tecnològics propis de la carrera, i per tant ha de tenir: • Capacitat d'anàlisi i síntesi, i de raonament abstracte.
 • Capacitat de treball en equip, de decisió, de responsabilitat i iniciativa i dinamisme.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els objectius d'aquestes pràctiques són completar la formació de l'estudiant amb l'experiència professional i també col·laborar en diferents aspectes de les empreses i les institucions. A més, el fet de fer les pràctiques facilita la posterior col·locació dels estudiants en les empreses on les han fetes o en d'altres del sector.
 


D'altra banda, l'estada en pràctiques aprofita a l'alumne per a obtenir crèdits de lliure elecció (30 hores de pràctiques = 1 crèdit de lliure elecció).
 


Tots els alumnes matricultas en aquesta titulació poden accedir a aquestes pràctiques
 


La nostra Escola ofereix beques sòcrates destinades als alumnes dels darrers cursos de carrera per a cursar part dels estudis en altres països de la Unió Europea.
 


Per a fer aquestes pràctiques l'Escola disposa de convenis amb institucions i empreses del sector alimentari.
 


La beca es sol·licita durant el curs immediatament anterior a l'eixida i per a obtenir-la es valoren l'expedient acadèmic, els coneixements d'idiomes i l'afinitat dels programes d'estudis de les universitats.
 


Durant els últims anys el nombre d'alumnes que han accedit a aquestes beques ha anat augmentant de manera progressiva.
 


Estructura del pla d'estudis 

2n cicle
1r curs Intensificació tecnològica
2n curs Intensificació tecnològica

matèries 1r curs 2n curs
troncals 59,5 35
optatives 13,5 27
lliure elecció 2 13
totals 75 75

Distribució de crèdits troncals


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs
Bioquímica i Biologia Molecular 7
Economia, Soc. i Política Agrària 5,5
Microbiologia 8,5 3
Producció Animal 3,5
Producció Vegetal 3,5
Tecnologia d'Aliments 37 26,5

EMAS upv