- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer de Materials (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer de Materials comença el seu camí a la nostra escola en el curs 2003-2004. Junt amb el títol d'Arquitecte Tècnic, compon els ensenyaments impartits en aquest centre. És, doncs, una opció més per als alumnes que, finalitzada la carrera d'Arquitectura Tècnica, es plantegen cursar una altra carrera universitària de només 2n cicle, sense necessitat de canviar el centre en què han realitzat els estudis. Així mateix, no deixa de ser una bona opció per a tots aquells titulats en Arquitectura Tècnica de promocions anteriors.
 


El títol d'Enginyer de Materials consta de dues vies d'intensificació, que es realitzen en dos cursos o quatre semestres, amb un total de 150 crèdits d'aula, pràctiques i laboratori. L'alumne pot optar entre una de les dues intensificacions següents:
 


 • Materials per a la Construcció
 • Materials per a Sectors Industrials


Competencies professionals 

L'enginyer de materials està capacitat per a exercir treballs relacionats amb: • Selecció, processament, disseny, fabricació i tractament de materials.
 • Aplicació de requisits de qualitat per a la fabricació, les tècniques i els assajos per al control de la qualitat.
 • Control del compliment de la normativa respecte d'aquests.
 • Reciclatge de materials.
 • Investigació de nous materials i el seu desenvolupament, i aplicació en els processos productius.

Eixides laborals 

La titulació d'Enginyer de Materials pretén donar solució a les problemàtiques de les empreses de l'entorn en cada un dels sectors industrials. • Sector privat: l'enginyer de materials pot ocupar llocs de responsabilitat en departaments de disseny, fabricació, enginyeria de qualitat, control de qualitat i enginyeria de manteniment de les indústries en què els materials, tant per la seua selecció, processament i tractaments, constitueixen un principi bàsic dels seus productes: indústries mecàniques, elèctriques, químiques, metal.lúrgiques, de fabricació d'equips, de materials per a la construcció, etc. També en les indústries de plàstic, fosa, ceràmica, mobles, vidre, joguets, etc.

 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics, inspectors o caps de servei en àrees d'indústria i comerç, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: en centres d'investigació de materials i laboratoris, que estan avalats pels nombrosos plans d'investigació sobre materials avançats. Investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

L'accés per als arquitectes tècnics es produeix una vegada que demostren tenir superats un total de 12 crèdits en complements de Fonaments de Química i Fonaments en Ciències dels Materials, que també es poden cursar en el nostre centre.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'alumne podrà realitzar pràctiques en empreses, treballs acadèmicament dirigits, inclosos en el pla d'estudis i investigacions realitzades en el marc dels convenis internacionals subscrits per la UPV.
 


2n cicle
1r curs Cientificotecnològic
2n curs Especialització

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs
Ciències dels Materials 20 22
Física Aplicada 4,5
Química Inorgànica 7,5
Organització d'Empreses 6
Projectes d'Enginyeria 6 5
Mecànica del Medis Continus i Teoria de Estructures 4,5 4
Enginyeria Mecànica 11,5
Optatives i lliure elecció 15 44

EMAS upv