- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació, té com a objectiu formar professionals especialitzats en les tecnologies de la informació i les comunicacions. Es pretén que els alumnes coneguen tots els aspectes relacionats amb la transmissió d'informació (veu, imatges, dades digitals, etc.) per distints mitjans (ràdio, cable, fibra òptica, etc.).
 


Els estudis estan estructurats de tal manera que, en els dos primers cursos, l'alumne rep una formació centrada en conceptes bàsics de tipus cientificotècnic i, en el tercer curs, rep una formació específica en l'àrea elegida entre les intensificacions següents: • Infraestructures de Telecomunicació.
 • Telecomunicacions per a l'Empresa.
 • Disseny de Sistemes de Comunicacions.

Competencies professionals 

L'enginyer tècnic de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional d'activitats al camp de les noves tecnologies de la informació.Posseeix un ampli ventall d'eixides professionals que es basen en l'ús de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions, i està capacitat per a desenvolupar les responsabilitats següents: • Dissenyar, coordinar i dirigir la construcció, posada en marxa i explotació de sistemes de comunicacions d'imatge, veu i dades.
 • Realitzar inspeccions i intervencions tècniques en serveis de telecomunicacions.
 • Desenvolupar aplicacions informàtiques relatives als sistemes de transmissió i commutació.
 • Producció o manteniment d'infraestructures elèctriques.

Eixides laborals 

L'enginyer tècnic de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació, està qualificat per a desenvolupar el seu treball en els sectors laborals següents: • Sector privat: la seua eixida professional es troba en empreses de televisió, informàtiques, de telefonia (mòbil i per cable), electròniques i elèctriques, de comunicacions, consultories, de programació, de control de trànsit, d'antenes, de transmissions, de radiocomunicació terrestre i marina, de radiolocalització, indústria mecànica i estudis de gravació.

 • Exercici lliure de la professió: estudis de projectes (normalment formats per un equip de professionals), activitats de peritatges i certificacions tècniques i informes.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal (trànsit, correus i telègrafs, aeroports, ciència i tecnologia), autonòmica i local, en àrees d'informàtica i comunicacions, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnològica i Ciències de la Salut.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Desenvolupament de Productes Electrònics; Imatge; Instal·lacions Electrotècniques; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Navegació, Pesca i Transport Marítim; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Administració de Sistemes Informàtics; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Automoció; Manteniment Aeromecànics, i Manteniment d'Aviònica.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició de treball i una bona capacitat analítica.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer d'Organització Industrial; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
 • Sense complements de formació  Enginyer de Telecomunicació.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola Politècnica Superior de Gandia té una sèrie de convenis de col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes facen pràctiques en diversos camps professionals en què puguen completar la seua formació.
 


Així mateix, disposa de programes d'intercanvi d'alumnes amb universitats tant europees com americanes o asiàtiques.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 66,5 47,5 22
obligatòries 5 12,5
optatives 6,5 36
lliure elecció 3,5 8,5 10,5
projecte final de carrera 6,5
totals 75 75 75

*Càrrega lectiva global: 225 crèdits. Projecte final de carrera: s'exigeix un projecte final de carrera per a l'obtenció del títol d'Enginyer Tècnic en Telecomunicació.

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Física 12
Matemàtiques 17
Ordinadors 12,5
Transmissió de Senyals 7,5 16 6
Electrònica 22,5 15
Radiocomunicaciones 17 10
Telemàtica 12

Blocs d'intensificació
Infraestructures de telecomunicació 30
Telecomunicacions per a l'empresa 30
Disseny se sistemes de comunicacions 30

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv