- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics, implica una formació específica en el camp de la tecnologia electrònica aplicada a les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 


Els principals camps d'estudi són els sistemes analògics i digitals (basats en microprocessador, microcontrolador i lògica programable) aplicats al sector audiovisual i a les comunicacions; la instrumentació electrònica i biomèdica; l'adquisició, el processament i la transmissió de dades, i l'automatització i el control industrial.Els estudis persegueixen proporcionar al futur enginyer tècnic: • Una formació generalista, de base sòlida, que permeta al titulat adaptar-se a diferents tipus de treball, i el dote de capacitat per a actualitzar els seus coneixements.
 • Una especialització aconseguida mitjançant les dues intensificacions (Disseny de Sistemes Electrònics Digitals i Electrònica de Comunicacions), que li faciliten la inserció laboral.

Competencies professionals 

L'enginyer tècnic de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Dissenyar, coordinar i dirigir la construcció, posada en marxa i explotació de sistemes de comunicacions d'imatge, veu i dades. Tenen capacitat tècnica de disseny de maquinari.
 • Desenvolupar l'electrònica de consum (joguets, àudio i vídeo, etc.), l'automatització industrial i el disseny ad hoc de sistemes electrònics, entre altres.
 • Dur a terme la consultoria, configuració i suport de sistemes informàtics i electrònics.

Eixides laborals 

Les persones titulades són tècnics qualificats per al treball en els sectors laborals següents: • Sector privat: desenvolupen el seu treball principalment en empreses del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions, en la indústria elèctrica i electrònica, empreses dedicades a dispositius de control, telecontrol i alarmes, en empreses de seguretat, cadenes de televisió, de teleimpressió, telefotografia, etc. El mercat laboral comprèn empreses que es dediquen principalment a desenvolupar maquinari per a comunicacions i requereixen enginyers amb un perfil electrònic i coneixements sòlids de comunicacions.

 • Exercici lliure de la professió: presenta dues possibles formes: Els estudis de projectes (normalment formats per un equip de professionals) i la dedicació a les activitats de peritatges i certificacions tècniques i informes, segons estableix la Llei 12/86.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal (trànsit, correus i telègrafs, aeroports, ciència i tecnologia), autonòmica i local, en àrees d'informàtica i comunicacions, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnològica i Ciències de la Salut.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Desenvolupament de Productes Electrònics; Imatge; Instal·lacions Electrotècniques; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Navegació, Pesca i Transport Marítim; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Administració de Sistemes Informàtics; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Automoció; Manteniment Aeromecànic, i Manteniment d'Aviònica.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició de treball i una bona capacitat analítica.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer de Materials; Enginyer d'Organització Industrial; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial; Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació.
 • Sense complements de formació:  Enginyer de Telecomunicació.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola Politècnica Superior de Gandia té una sèrie de convenis de col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes facen pràctiques en diversos camps professionals en què puguen completar la seua formació.
 


Així mateix, disposa de programes d'intercanvi d'alumnes amb universitats tant europees com americanes o asiàtiques.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 66,5 33,5 27
obligatòries 5 27
optatives 7 30
lliure elecció 3,5 7,5 11,5
projecte final de carrera 6,5
totals 75 75 75

*Càrrega lectiva global: 225 crèdits. Projecte final de carrera: s'exigeix un projecte final de carrera per a l'obtenció del títol d'Enginyer Tècnic en Telecomunicació.

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Física 12
Matemàtiques 17
Ordinadors 12,5
Transmissió de Senyals 7,5 16
Electrònica Analògica 12,5 12,5
Electrònica Digital 5 15
Instrumentació 5 10
Electrònica de Potència i Control 5 5
Disseny Microelectrònic 6 6
Telemàtica 6

Blocs d'intensificació
Sistemes Digitals Avançats 30
Sistemes Electrònics de Comunicacions 30
*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. Només s'indiquen els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv