- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Comunicació Audiovisual (titulació de 1r i 2n cicles)

Títol en procés d'extinció per adaptació a l'EEES. Substituït per Grau en Comunicació Audiovisual (EPSG).Objectius formatius 

Els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Comunicació Audiovisual proporcionen una formació adequada en el camp de l'elaboració informativa i de la creació, producció i realització en els diversos mitjans de comunicació audiovisual.
 


Amb l'oferta d'aquests estudis es busca sintetitzar: • D'una banda, la formació en l'ofici y en els nous oficis, mitjançant el coneixement tant dels llenguatges propis com de les tècniques audiovisuals digitals, i per tant en l'ús de noves tecnologies per a la producció i realització de programes audiovisuals.
 • D'una altra, l'equilibri entre una formació generalista en comunicació i una altra d'especialitzada que permeta una formació universitària com a comunicadors excel·lents, capaços d'enfrontar-se davant aquest mercat canviant.

El pla d'estudis de la UPV respon a la necessitat oferir a l'alumne un programa innovador en la línia de les noves tendències del mercat audiovisual, i de donar opció per a això a l'especialització de l'alumne mitjançant l'elecció entre les intensificacions següents: • Producció Audiovisual
 • Disseny Gràfic Digital, Creació Multimèdia i Comunicació Interactiva
 • Cinematografia, Ràdio i Televisió
 • Direcció Artística, Animació i Efectes Visuals
 • Tecnologia Digital
 • Producció Multimèdia
 • Tecnologies per a la Formació

Competencies professionals 

La formació rebuda obri a la persona titulada un ampli ventall de possibilitats professionals, com ara:Realitzador de televisió, de ràdio i de produccions interactives i multimèdia; director de cinema, productor de cinema, de televisió, de ràdio i de produccions interactives i multimèdia; guionista en els diversos mitjans; analista de guió; director de fotografia, de càsting, artístic; crític cinematogràfic i audiovisual; editor de publicacions, i comunicació interna i externa en empreses, etc.Eixides laborals 

El títol de Llicenciat en Comunicació Audiovisual posseeix un perfil orientat a l'exercici professional en els àmbits següents: • Sector privat: l'eixida natural d'aquests titulats és en empreses del sector audiovisual i multimèdia generadores de producte per als distints mitjans de comunicació (cinema, ràdio, televisió, Internet, etc.), i en empreses que, per les seues dimensions o característiques, necessiten un expert en comunicació interna o externa.

 • Exercici lliure de la professió: en agències de mitjans de comunicació, productores, etc.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: des de qualsevol de les opcions.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Imatge; Realizació d'Audiovisuals i Espectacles; So; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Gravat i Tècniques d'Estampació; Enquadernació Artística; Edició d'Art; Gràfica Publicitària; Il·lustració, i Fotografia Artística.

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els que hagen superat el 1r cicle de les següents titulacions: • Amb complements de formació: des de qualsevol titulació, sempre que hagen superat el 1r cicle o tinga un títol de llicenciat.
 • Sense complements de formació:  els qui cursen el primer cicle d'aquesta titulació.

Continuació d'estudis 

Es podrà accedir una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació, al 2n cicle de les següents titulacions: • Amb complements de formació: Llicenciat en Documentació.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

La titulació de comunicació audiovisual té previst, una vegada implantat el segon cicle, la firma de propostes d'adhesió i convenis de col·laboració amb empreses del sector audiovisual, tant públiques com privades, i entitats associades, on els nostres alumnes realitzaran pràctiques professionals que en molts casos conformaran el seu projecte final de carrera (9crèdits) i en el qual sempre desenvolupen la seua formació.
 


La creació d'una borsa de treball permetrà, no sols facilitar l'accés de l'alumne a l'empresa, sinó, sobretot, comptar amb un valuosíssim instrument de la nostra labor docent en quant a la col·locació dels nostres alumnes.
 


Igualment, els alumnes disposaran de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi existents en la nostra Universitat i que l'Escola té previst concertar amb prestigioses universitats vinculades a l'àmbit de l'audiovisual, tant europees, com dels Estats Units o del Japó.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r cicle Generalista
2n cicle Especialització / Intensificació
  Projecte final de carrera


Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
troncals 30 22 18 30 23
obligatòries 45 33 26
optatives 9 30 24
llibre elecció 19,5 5 9
projecte final de carrera 9
totals 75 64 63,5 65 65


Blocs d'intensificació*  
Producció Audiovisual 30
Disseny Gràfic Digital, Creació Multimedia i Comunicació Interactiva 36
Cinematografia, Ràdio i Televisió 36
Direcció Artística, Animació i Efectes Visuals 36
Tecnologia Digital 36
Producció Multimedia 36
Tecnologies per a la Formació 36

*L'alumne ha d'elegir com a mínim 30 crèdits.


EMAS upv