- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer d'Organització Industrial (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

La titulació d'Enginyeria d'Organització Industrial va ser creada a la EPS d'Alcoi l'any 1995. Té com a finalitat cobrir la demanda de professionals en organització d'empreses amb un perfil generalista clarament enfocat al ric teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 


L'objectiu és proporcionar a l'alumne coneixements específics en l'àrea d'organització d'empreses, tant en la part d'organització de la producció com en la d'administració d'empreses i en la d'economia. A més, es desenvolupen matèries sobre tecnologies relacionades amb el món empresarial.
 


El títol d'Enginyer d'Organització Industrial parteix d'una base tècnica i dota l'alumne d'amplis coneixements en el camp de la gestió. A més, l'alumne adquireix capacitat per a coordinar, programar, planificar, dirigir i controlar tota classe d'indústries des del punt de vista de la seua organització.
 


La titulació consta de 150 crèdits d'aula distribuïts en quatre semestres, i ofereix els blocs d'intensificació següents: • Qualitat: s'impartiran les assignatures de Comportament Organitzatiu i Qualitat Total, i Control Estadístic, Qualitat i Gestió de Qualitat.
 • Noves tecnologies: s'imparteixen les assignatures de Fabricació Assistida per Ordinador - Sistemes Avançats i Gestió de Sistemes Avançats de Fabricació.
 • Tecnologia tèxtil: s'imparteixen les assignatures de Gestió Integral en el Sector Tèxtil i Tecnologia Tèxtil.
 • Logística i distribució: s'imparteixen les assignatures d'Enginyeria del Transport i Logística d'Aprovisionament i Distribució.
 • Medi Ambient: s'imparteixen les assignatures de Gestió Mediambiental en l'Empresa i Sistemes de Prevenció de Contaminació.
 • Gestió de la seguretat: s'imparteixen les assignatures de Prevenció de Riscos i Seguretat Industrial i Gestió de la Seguretat.
 • Gestió Industrial: s'imparteixen les assignatures d'Anàlisi d'Inversions i Rendibilitat en la Creació d' Empreses i Gestió Integrada de Sistemes Industrials.
 • Gestió de productes manufacturats: s'imparteixen les assignatures de Direcció de Productes Manufacturats i Màrqueting de Productes Manufacturats.

Competències professionals 

L'enginyer d'organització Industrial posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Planificar i dirigir l'automatització de processos industrials; gestionar les adquisicions de sistemes productius, renovar i mantenir els equips industrials i introduir noves tecnologies; programar i controlar la producció; portar la planificació empresarial i, en general, la política i tecnologia industrials de l'empresa.
 • Coordinar equips de treball; definir plans estratègics; dissenyar llocs de treball; gestionar recursos humans, i organitzar sistemes d'informació.
 • Efectuar una gestió logística integral; realitzar estudis de mercat; avaluar econòmicament i financerament els projectes i les actuacions.
 • Realitzar una gestió mediambiental de l'empresa.

Eixides laborals 

L'enginyer tècnic d'organització industrial treballaria fonamentalment en els sectors següents:
  • Sector privat: empreses de qualsevol sector d'activitat, especialment les del sector industrial que requereixen directius amb una àmplia formació tècnica, com són les de mecànica, automoció, electrònica, metal.lúrgia, comunicacions, informàtica, cibernètica, química, tèxtil, aeronàutica, naval, etc.
 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics, inspectors o caps de serveis en àrees d'indústria i comerç, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

En la part pràctica de les assignatures es realitza a través d'estudis sobre empreses reals al llarg de tota la carrera. L'estudiant pot obtenir reconeixement acadèmic per les pràctiques realitzades en empreses.
 


L'Escola té múltiples convenis de col·laboració amb empreses i organismes on els nostres alumnes fan pràctiques professionals que en molts casos conformen el seu projecte final de carrera i sempre desenvolupen la seua formació.
 


En el marc de convenis internacionals subscrits per la Universitat i aprovats pel centre, l'estudiant podrà completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'escola amb prestigioses universitats europees, dels Estats Units o el Japó. Podrà cursar fins a un màxim de 2 semestres de 2n cicle, preferentment d'últim curs de carrera, o ben desenvolupar el projecte final de carrera en un centre equivalent d'una altra universitat. En aquests supòsits, l'equiparació d'estudis i la seua avaluació s'ajustarà al que estableix els dits convenis.
 


Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Arquitecte Tècnic; Enginyer de Telecomunicació; Enginyer d'Informàtica; Enginyer de Camins, Canals i Ports; Enginyer Agrònom; Enginyer Forestal; Enginyer Químic; Enginyer Aeronàutic; Enginyer Tècnic en Disseny Industrial, i qualsevol enginyer tècnic, excepte els enginyers tècnics industrials.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil, i Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica.

A la mateixa EPSA es poden cursar les assignatures complementàries.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Tecnologies Bàsiques, Gestió i Organització de la Producció
2n curs Especialització en Gestió i Organització

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement
Organització d'Empreses, Economia Financera i Comptabilitat 83
Enginyeria Mecànica i de Materials 16,5
Enginyeria de la Construcció i Projectes d'Enginyeria 6
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6
Enginyeria Elèctrica 4,5
Enginyeria Química i Nuclear 3,25
Enginyeria Tèxtil i Paperera 12
Màquines i Motors Tèrmics 3,75
Projectes d'Enginyeria, Innovació i Desenvolupament 6
Optatives/lliure elecció 15
Projecte final de carrera 6

EMAS upv