- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

L'enginyer tècnic de telecomunicació, especialitat en telemàtica, és un expert format en la transmissió de qualsevol tipus d'informació digital (veu, imatges, dades, etc.) entre ordinadors a través de xarxes i per distints mitjans (ràdio, cable, fibra òptica, etc.).
 


Els nostres alumnes tenen l'oportunitat d'aprendre aspectes teòrics i pràctics dels continguts de les assignatures, no sols als laboratoris que hi ha a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, sinó també en situacions quotidianes com l'anàlisi de les ofertes de serveis, equips, tecnologies, etc., que, referents a telecomunicacions, es presenten contínuament en qualsevol mitjà de comunicació.Competències professionals 

Es tracta d'una titulació molt consolidada en el marc de les enginyeries tècniques impartides a la nostra Escola. Com a enginyers tècnics de telecomunicacions tenen una àmplia eixida professional com a especialistes en programació, transmissió de dades, xarxes de computadors, electrònica digital, xarxes de comunicacions, arquitectura de computadors, teoria de la comunicació, teletrànsit, gestió de xarxes de comunicacions, equips i sistemes d'interconnexió, mitjans de transmissió, electrònica de comunicacions, radiocomunicacions, comunicacions òptiques, comunicacions industrials o serveis telemàtics.
 Eixides laborals 

L'enginyer tècnic de telecomunicació, especialitat en telemàtica, treballaria fonamentalment en els sectors següents:
   • Sector privat: empreses de telecomunicacions i telefonia, operadores de xarxes de serveis de telecomunicació, empreses d'investigació, desenvolupament, fabricació, gestió i explotació de xarxes i serveis telemàtics, empreses d'enginyeria dedicades al desenvolupament de projectes de programari, consultores de projectes d'enginyeria de telecomunicació, fabricants d'equips i serveis de telecomunicació, etc. També en emissores de radiodifusió, de radiocomunicació terrestre i marítima; instal·lació de línies telefòniques aèries, subterrànies i submarines, i empreses d'instal·lació d'antenes d'emissió i recepció.
  • Exercici lliure de la professió: estudi de projectes (normalment formats per un equip de professionals), activitats de peritatges i certificacions tècniques i informes.
  • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal (trànsit, correus i telègrafs, aeroports, ciència i tecnologia), autonòmica i local, en àrees d'informàtica i comunicacions, principalment.
  • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
  • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant   • Batxillerat:  Cientificotecnològica i Ciències de la Salut.
  • Cicles Formatius de Grau Superior: Desenvolupament de Productes Electrònics; Imatge; Instal·lacions Electrotècniques; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Supervidsió i Control de Màquines i Instal·lacions; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Administració de Sistemes Informàtics; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Automoció; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Administració de Sistemes Informàtics; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Automoció; Mantenimient Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica, i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de tenir interessos científics i tècnics, capacitat per a la matemàtica i física, intel·ligència general, habilitat per a manejar instrumental, capacitat d'anàlisi i síntesi, comprensió i recursos mecànics, comprensió abstracta, bona coordinació visomanual i creativitat i responsabilitat.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents:  • Amb complements de formació: Enginyer d'Organització Industrial; Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació.
  • Sense complements de formació: Enginyer de Telecomunicació.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, realitzen el seu projecte final de carrera.
 


Així mateix, l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Simultaneïtat d'estudis 

Hi ha la possibilitat de simultaniejar aquets estudis amb l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial, i amb l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnologic especialitzat
  Projecte final de carrera

La titulació d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica, s'estructura, igual que les altres enginyeries tècniques, en 3 cursos acadèmics distribuïts en 6 semestres. El pla d'estudis està basat en un total de 225 crèdits (2.250 hores) distribuïts en 3 cursos de 75 crèdits cadascun.

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Arquitectura i Tecnologia dels Computadors 13,5 4,5 15
Filologia Anglesa 4,5 4,5
Física Aplicada 7,5 6
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 24
Enginyeria Telemàtica 6 51 22,5
Matemàtica Aplicada 40,5 4,5
Organització d'Empreses 4,5
Tecnologia Electrònica 18 12 9
Teoria del Senyal i Comunicacions 13,5 22,5 13,5

EMAS upv