- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial (Titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

La formació en Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial, comprèn matèries de les ciències bàsiques com la Física i la Matemàtica, i fa un èmfasi especial en altres matèries bàsiques com la Química i l'Enginyeria Química.
 


La titulació es caracteritza perquè, a mesura que s'avança en els cursos, augmenta el nombre d'hores de laboratori i el nombre d'assignatures experimentals.
 


El resultat és que els alumnes són entrenats en el maneig de les més modernes tècniques d'anàlisi i experimentals de l'enginyeria química, química analítica, orgànica, fisicoquímica, enginyeria de la reacció química i operacions bàsiques, química industrial i control i instrumentació de processos químics, completant així la seua formació teòrica.
 


A més, l'alumne cursa una sèrie d'assignatures d'especialització agrupades en dos blocs d'intensificació: Medi Ambient i Anàlisi Química.
 


Totes aquestes assignatures es completen amb una àmplia oferta d'optatives que els alumnes poden triar segons les seues preferències i expectatives laborals. Entre aquestes, cal citar Electroquímica, Química Inorgànica, Experimentació en Operacions Bàsiques o idioma estranger modern.
 Competències professionals 

La formació en química industrial proporciona una gran versatilitat als seus titulats per a l'exercici professional en els àmbits següents:


 • Certificacions, assessorament jurídic i peritatges.
 • Control i instrumentació de processos químics; experimentació en química i la seua enginyeria, i enginyeria de la reacció química.
 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; oficina tècnica, administració d'empreses i organització de la producció; realització, direcció i execució de projectes, i responsable de producció.
 • Gestió i implantació de la qualitat i de sistemes de qualitat mediambientals; prevenció de riscos laborals, i seguretat i higiene en el treball.

Eixides laborals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions professionals que els permeten una gran varietat d'opcions professionals. En el seu caràcter químic específic, els sectors laborals que comprenen són:
  • Sector privat: poden exercir la seua activitat en tots els sectors de la indústria, especialment en aquells on es desenvolupen processos químics, com ara la indústria farmacèutica, la del petroli, la del paper o sectors puixants com són el biotecnològic, l'electrònica, el de l'electricitat i el gas, així com en el sector del medi ambient on es produeixen transformacions físiques i químiques que un especialista en química industrial pot entendre i on pot aplicar els seus coneixements per al control de la contaminació en l'atmosfera, l'aigua i la gestió i/o transformació de residus. Un altre sector important on desenvolupar la seua professió és la indústria de l'alimentació, on es donen grans transformacions fisicoquímiques com poden ser l'assecatge, la congelació, l'esterilització, etc.
 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial especialitat en Química Industrial, se centra fonamentalment en la redacció i firma de projectes, la direcció tècnica d'instal·lacions de locals comercials, habitatges, etc. I la gestió de llicències d'obertura, amb els límits de competències que estableix la llei segons l'especialitat cursada, la potència i la càrrega de les instal·lacions, etc. A més, la seua formació els permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat:  Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior:  Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola;Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis; i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de posseir interessos científics i tècnics, capacitat per a la matemàtica i física, Intel·ligència general, habilitat per a manejar instrumental i una inclinació manifesta cap al mon de la química.
 Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer de Materials; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial; Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments; Llicenciat en Ciències Ambientals; Llicenciat en Documentació; Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació:  Enginyer d'Organització Industrial; Enginyer Industrial. i Enginyer Químic.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, realitzen el seu projecte final de carrera.
 


Així mateix, l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnologic especialitzat
  Projecte final de carrera

La titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial, s'estructura, igual que les altres enginyeries tècniques, en 3 cursos acadèmics distribuïts en 6 semestres. El pla d'estudis està basat en un total de 225 crèdits (2.250 hores) distribuïts en 3 cursos de 75 crèdits cadascun.

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Arquitectura i Tecnologia dels Computadors 12
Expressió Gràfica de l'Enginyeria 12 6
Filologia Anglesa 6 6
Física Aplicada 18
Enginyeria Química 21 45
Matemàtica Aplicada 21 6
Organització d'Empreses 6
Química Física 18 27 27

EMAS upv