- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

Es tracta d'una titulació molt consolidada en el marc de les enginyeries tècniques impartides a la nostra Escola. S'hi pretén cobrir la demanda de professionals en un dels sectors de més rellevància de l'entorn industrial.
 


L'objectiu és formar l'alumne en els aspectes següents: • Sistemes de generació d'energia elèctrica.
 • Coneixements sobre el càlcul i disseny de les instal·lacions elèctriques, tant de baixa com de mitja tensió.
 • Màquines elèctriques, tant estàtiques com dinàmiques.
 • Instal·lacions elèctriques intel·ligents, tant domèstiques (domòtica), com industrials (automatització de processos).
 • Ús d'energies alternatives.
 • Seguretat en l'àmbit elèctric.

A més d'aquests coneixements específics, l'alumne rep una formació general en temes d'enginyeria: expressió gràfica, coneixements d'informàtica, mecànica, fluids, idiomes... que completen en gran manera la seua formació.
 


Competències professionals 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional en els àmbits tecnològics següents:


 • Càlcul de línies elèctriques, de màquines elèctriques i electrometria.
 • Certificacions, assessorament jurídic i peritatges.
 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; oficina tècnica, administració d'empreses i organització de la producció, i realització, direcció i execució de projectes.
 • Disseny de centrals i instal·lació de sistemes eòlics i fotovoltaics connectats i aïllats a la xarxa, i disseny d'instal·lacions elèctriques.
 • Manteniment de centrals elèctriques; gestió i posada en marxa d'instal·lacions elèctriques, i gestió de l'energia elèctrica.
 • Gestió i implantació de la qualitat; regulació i control d'instal·lacions i màquines elèctriques; prevenció de riscos laborals, i seguretat i higiene en el treball.

Eixides laborals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions professionals que els permeten una gran varietat d'opcions professionals. En el seu caràcter elèctric específic, els sectors laborals que poden comprendre són:
  • Sector privat: poden exercir la seua activitat professional pràcticament en tots els sectors de la indústria, especialment en centrals elèctriques i, en general, en sectors industrials com ara el químic, gasista, mecànic, electrolític i metal·lúrgic.
 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat, se centra fonamentalment en la redacció i firma de projectes, la direcció tècnica d'instal·lacions de locals comercials, vivendes, etc. I la gestió de llicències d'obertura, amb els límits de competències que estableix la llei segons l'especialitat cursada, la potència i la càrrega de les instal·lacions, etc. A més, la seua formació els permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis, i Navegació, Pesca y Transport Marítim.

Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer de Materials; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial, i Enginyer d'Organització Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, realitzen el seu projecte final de carrera.
 


Així mateix, l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Simultaneïtat d'estudis 


Hi ha la possibilitat de simultaniejar aquets estudis amb l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial. 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnologia especialitzada
  Projecte final de carrera

La titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat s'estructura, igual que les altres enginyeries tècniques, en 3 cursos acadèmics distribuïts en 6 semestres. El pla d'estudis està basat en un total de 225 crèdits (2.250 hores) distribuïts en 3 cursos de 75 crèdits cadascun.

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Arquitectura i Tecnologia de Computadors 12
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 6 3
Expressió Gràfica de l'Enginyeria 6 6
Filologia Anglesa 6 6
Física Aplicada 18
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 7,5 6
Enginyeria Elèctrica 15 33 54
Màquines i Motors Tèrmics 3
Matemàtica Aplicada 21 6
Mecànica de Fluids 3
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 6
Organització d'Empreses 6
Química Física 6
Tecnologia Electrònica 9

EMAS upv