- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

La titulació d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica, implica una formació específica en els camps de la tecnologia del disseny, càlcul i fabricació de màquines i equips mecànics, estructures i instal·lacions industrials i sistemes de generació i aprofitament d'energia.
 


L'enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica, ha de tenir, per tant, coneixements en les àrees següents: • Materials, estructura, comportament, criteris d'elecció i optimació de materials.
 • Processos de transformació industrials, tecnologies avançades de fabricació i sistemes de fabricació automàtica, robots, màquines de control numèric, sistemes integrats CAD-CAM-CIM.
 • Disseny i càlcul de peces, màquines d'equips en enginyeria, elements de regulació i control, sensòrica, utilització de ferramentes d'anàlisi i de simulació CAU, tecnologies d'elaboració de prototips.
 • Disseny i càlcul d'estructures sotmeses a esforços estàtics i dinàmics.
 • Termotècnia i termodinàmica aplicada, calor i fred industrial, motors i generadors.
 • Control i regulació de màquines, instal·lacions, sistemes i processos.

En l'últim curs de la carrera l'alumne pot triar entre quatre blocs: • Plàstics: disseny, selecció i tecnologies de fabricació de materials plàstics i compostos.
 • Construcció de maquinària: disseny, càlcul i fabricació de màquines i equips mecànics.
 • Estructures: estructures i instal·lacions industrials.
 • Energètica i motors: sistemes de generació d'energia, estalvi i planificació energètica. Instal·lacions de calor/fred.

Competències professionals 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents:


 • Desenvolupament de projectes industrials, nous productes i càlcul en oficina tècnica, direcció d'obres industrials, i organització i gestió de la producció.
 • Peritatge, disseny de màquines i manteniment de maquinària, responsable de producció i d'estructures i construccions industrials.
 • Gestió i implantació de la qualitat; prevenció de riscos laborals, seguretat i higiene en el treball.

Eixides laborals 

Es tracta d'una titulació molt consolidada en el marc de les enginyeries tècniques impartides a la nostra Escola. Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions que els permeten una gran varietat d'opcions professionals.
  • Sector privat: poden exercir l'activitat professional en tots els sectors de la indústria, especialment en el sector mecànic i de construccions industrials. També poden treballar, com a part d'equips multidisciplinaris, en sectors com la indústria de l'automòbil, química, elèctrica, electrònica i robòtica industrial.
 • lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica, se centra fonamentalment en la redacció i firma de projectes, la direcció tècnica d'instal·lacions de locals comercials, vivendes, etc. I la gestió de llicències d'obertura, amb els límits de competències que estableix la llei segons l'especialitat cursada, la potència i la càrrega de les instal·lacions, etc. A més, la seua formació els permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat:  Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis, i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de posseir interessos científics i tècnics, capacitat per a la matemàtica i física, capacitat d'anàlisi i síntesi, comprensió i recursos mecànics, comprensió abstracta, bona coordinació visomanual, i creativitat i responsabilitat.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer en Materials; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
 • Sense complements de formació: Enginyer d'Organització Industrial, i Enginyer Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, realitzen el seu projecte final de carrera.
 


Igualment, l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnologia especialitzada
  Projecte final de carrera

La titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, s'estructura, igual que les altres enginyeries tècniques, en 3 cursos acadèmics distribuïts en 6 semestres. El pla d'estudis està basat en un total de 225 crèdits (2.250 hores) distribuïts en 3 cursos de 75 crèdits cadascun.

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Arquitectura i Tecnologia de Computadors 12
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 6 12 3
Expressió Gràfica de l'Enginyeria 6 6 6
Filologia Anglesa 6 6
Física Aplicada 18
Enginyeria dels Processos de Fabricació 6 15 30
Enginyeria Elèctrica 6 3
Enginyeria Mecànica 9 18 15
Màquines i Motors Tèrmics 9 24
Matemàtica Aplicada 21 6
Mecànica de Fluids 6 3
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 9 21
Organització d'Empreses 6
Química Física 6

EMAS upv