- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer de Materials (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

L'enginyer de materials adquireix amplis coneixements relacionats amb la selecció de materials, la seua aplicació en els diferents processos de fabricació, i el disseny de productes amb els materials adequats a l'ús: metalls, polímers, ceràmics i els seus compostos.Aquesta formació capacita l'enginyer per a l'establiment dels requisits de qualitat i per a l'avaluació de les propietats dels materials per mitjà de tècniques d'assaig i caracterització que asseguren el funcionament correcte dels productes desenvolupats. De la mateixa manera, l'enginyer adquireix els coneixements necessaris sobre el reciclatge dels materials, així com sobre les seues tècniques i processos.
 


Amb aquest objectiu s'han establit les connexions necessàries amb aquelles àrees tècniques de l'enginyeria que necessiten el complement de coneixements en aspectes d'intensificació com ara:
  • Materials metàl·lics i els seus compostos: caracterització funcional d'aquests materials, tecnologies de processament i fabricació, i criteris de disseny relacionats.
 • Materials polimèrics i els seus compostos: caracterització dels polímers, tecnologies de processament i transformació, i disseny de productes amb aquest tipus de materials.
 • Materials ceràmics i els seus compostos: caracterització de les matèries ceràmiques, tecnologies de fabricació emprades en aquests materials, i criteris de disseny de productes ceràmics.
 • Reciclatge dels materials: aspectes tècnics, econòmics i tecnològics del reaprofitament dels materials i el seu tractament.
 • Disseny i prototipatge de productes: ús dels materials en el desenvolupament de prototips funcionals, tecnologies de disseny i fabricació de prototips.
 • Tècniques especials en materials: caracterització de materials no convencionals, electroquímica avançada i síntesi de nous materials.

Competències professionals 

L'enginyer de materials posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Selecció, processament, disseny, fabricació i tractament de materials.
 • Aplicació tant de requisits de qualitat per a la fabricació, com de tècniques i assajos per al control de la qualitat, i verificació del compliment de la normativa respecte a aquestes activitats.
 • Investigació de nous materials i el seu desenvolupament, reciclatge de materials i aplicació en els processos productius.

Eixides laborals 

La titulació d'Enginyer de Materials pretén donar solució a les problemàtiques de les empreses de l'entorn en cada un dels sectors industrials.
  • Sector privat: indústries en què els materials, per la seua selecció, processament i tractaments, constitueixen un principi bàsic dels seus productes: indústries mecàniques, elèctriques, químiques, metal·lúrgiques, de fabricació d'equips, de materials per a la construcció, de plàstic, fosa, ceràmica, mobles, vidre, joguet, etc. L'enginyer de materials pot ocupar llocs de responsabilitat en departaments de disseny, fabricació, enginyeria de qualitat, control de qualitat i enginyeria de manteniment de les indústries bàsiques citades.
 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics, inspectors o caps de serveis en àrees d'indústria i comerç principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: en centres d'investigació de materials i laboratoris, que estan avalats pels nombrosos plans d'investigació sobre materials avançats. Investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Poden accedir a aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer Aeronàutic; Enginyer Químic; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia; Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics; Enginyer de Camins, Canals i Ports, i Enginyer Tècnic de Disseny Industrial.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, realitzen el seu projecte final de carrera.
 


Igualment l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Cientificotecnològic
2n curs Tec. Selecció Especialització Indústria
  Projecte final de carrera

La titulació d'Enginyer de Materials és de segon cicle (fet que requereix que l'alumne estiga en possessió d'una titulació de primer cicle relacionada amb aquesta o haver cursat el primer cicle de titulacions superiors que s'hi relacionen) i es cursa durant un període lectiu de dos anys. La seua càrrega docent és de 150 crèdits (primer any: 69 crèdits, segon any: 81 crèdits), i en finalitzar, es requereix la presentació d'un projecte final de carrera, que completa la formació acadèmica i dóna accés al títol.

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2 curs
Ciència dels Materials 19,5 31,5
Física Aplicada 4,5
Enginyeria dels Processos de Fabricació 6 18
Enginyeria Mecànica 4,5 22,5
Enginyeria Química 4,5 9
Mecànica dels Medis Continus 4,5
Organització d'Empreses 6
Projectes 6
Química Física 9 4,5

EMAS upv