- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

L'objectiu d'aquesta llicenciatura és que la persona llicenciada puga dur a terme l'administració i direcció d'empreses i altres organitzacions.L'alumne pot triar entre quatre intensificacions: Empresa Agroalimentària, Empresa Constructora, Empresa Industrial i Empresa de Serveis, que aporta coneixements bàsics de les tecnologies dels diferents sectors, si bé en aquests moments la d'Empresa Agroalimentària no es troba activa.En paral·lel a la realització de la carrera, hi ha la possibilitat d'obtenir per mitjà de l'elecció de determinades assignatures oferides per la mateixa Facultat, un títol propi d'Especialista Professional en Gestió Internacional.Encara que aquest títol està proposat amb un perfil generalista, es considera que deu: • Aconseguir una diferenciació substancial de la resta de l'oferta educativa de llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses de les universitats públiques valencianes, a fi de complementar l'oferta a la societat.
 • Potenciar la formació en informàtica i noves tecnologies, comunicacions i idiomes europeus (es realitza un treball final de carrera aplicat i integrador).
 • Cobrir la demanda de professionals de l'administració i direcció d'empreses en l'entorn valència, tenint en compte les característiques de la grandària de les empreses.
 • Formar un professional que puga ser gerent, directiu o adjunt a ells, per a les xicotetes i mitjanes empreses valencianes.

Competencies professionals 

Pel seu perfil generalista, pot exercir la seua activitat als quadres directius de qualsevol tipus d'empreses, en la gerència i direcció general, o passar per llocs més especialitzats en administració, comptabilitat, finances, fiscalitat, recursos humans, comercialització, màrqueting, qualitat, riscos laborals, etc.També pot treballar com a auditor, consultor, assessor i formador d'altres empreses en temes economicofinancers, sistemes de qualitat, recursos humans, etc.Finalment, pot dedicar-se a la investigació de mercats i activitats de desenvolupament econòmic.Eixides laborals 

La persona titulada en Administració i Direcció d'Empreses està capacitada per a exercir la seua professió en els àmbits següents: • Sector privat: té interessants i importants eixides dins de les empreses següents:

 • Empresa agroalimentària: comprèn empreses involucrades en un ampli complex productiu en què participen no sols les explotacions agrícoles i ramaderes, sinó també les empreses d'industrialització i distribució d'aliments, de productes de qualitat amb denominació d'origen, així com les empreses orientades a l'exportació. Inclou, a més, el conjunt d'activitats de consultoria agroambiental.
 • Empresa constructora: comprèn no sols les constructores d'edificacions i obres públiques, sinó també les empreses subministradores de materials i serveis per a la construcció, empreses immobiliàries, agències de la propietat immobiliària, taxacions, altres consultores, urbanisme, etc.
 • Empresa industrial: s'hi inclouen les dedicades a les indústries bàsiques i manufactureres predominants a la Comunitat Valenciana: indústria tèxtil i confecció, pell i calçat, fusta i moble, metal·lomecànica, ceràmica, acústica, paviments i materials de construcció i altres.
 • Empresa de serveis: inclou diversos tipus d'establiments comercials, empreses dedicades a l'hostaleria, restauració, transports de diversos tipus, comunicacions, empreses d'ensenyament, sanitat, entitats financeres, asseguradores, serveis bàsics, etc.
 • Exercici lliure de la professió: com a assessor i consultor d'empreses (principalment en tema fiscal i comptable), analista economicoempresarial i financer, auditor, expert en informes, plans de viabilitat i creació d'empreses, etc. Pot crear la seua pròpia empresa o una consultoria en línia.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a agents de canvi i borsa, corredors de comerç, economista de l'estat, inspector d'Hisenda, cossos d'intervenció, tècnic comercial de l'estat, etc.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació de mercats (analistes de nous mercats) en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències Socials, Ciències de la Salut i Cientificotecnològica. • Cicles Formatius de Grau Superior: Administració i Finances; Secretariat; Comerç Internacional; Gestió Comercial i Màrqueting; Gestió del Transport, i Serveis al Consumidor.


Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes que tinguen aprovades més de la meitat dels crèdits de la carrera podran fer, a través dels programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de València i empreses i institucions, pràctiques que completen la seua formació.
 


Així mateix, la formació pot completar-se amb estades a l'estranger a través de beques d'intercanvi acadèmic, amb universitats de dins i fora d'Europa, que gestiona el Vicerectorat d'Alumnat de la UPV.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r cicle
1r curs Coneixements bàsics
2n curs Complements
3r curs Preintensificació i eines quantitatives
2n cicle
4t curs Ampliació de coneixements
5é curs Intensificació
  Projecte final de carrera


Distribució de crèdits*


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
troncals 45 45 27 18
obligatòries 12 6 27 30 12
optatives 27 10,5 28,5
llibre elecció 3 9 6 6 9
totals 60 60 60 73,5 67,5

*1 crèdio = 10 hores de classe


Projecte final de carrera = 6 crèdits addicionals


Distribució de crèdits1r cicle 2n cicle
Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Economia Financera i Comptabilitat 7,5 15 13,5 15
Organització d'Empreses 6 6 21 15
Economia Aplicada 12 24
Estadística i Investigació Operativa 6 6 6 9
Dret Civil 6 9
Economia, Sociologia i Política Agrària 6
Matemàtica Aplicada 7,5
Projectes d'Enginyeria 6 6
Llenguatges i Sistemes Informàtics 6
Comercialització i Investigació de Mercats 13,5
Idiomes 6 6
Informàtica 6
Intensificació* 15 4,5 28,5
Lliure elecció 3 9 6 6 9

*L'alumne ha de triar les matèries compreses en una de les quatre intensificacions, segons la seua elecció, i que no estan distribuïdes en aquesta informació.


EMAS upv