- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Diplomat en Gestió i Administració Pública (titulación de 1r cicle)

Objectius formatius 

Aquesta titulació té com a objectiu proporcionar la formació necessària a aquelles persones que desitgen desenvolupar la seua activitat laboral en la gestió i l´administració dels organismes públics, i en empreses i organitzacions relacionades amb aquests.
 


Així mateix, atesa l'àmplia gamma de matèries que s'estudien en la titulació, la persona diplomada en Gestió i Administració Pública assoleix un perfil multidisciplinari aplicat al gestor i directiu de grau mitjà, amb un coneixement profund de l'entorn legal, econòmic i social, adequat per a treballar en qualsevol sector de l'administració pública. Aquesta formació integral la fa també totalment idònia per a la seua incorporació en el sector privat.
 


Metodologia docent: els estudis de Gestió i Administració Pública, a partir del curs 2005-2006, segueixen una metodologia docent mixta, és a dir, hi ha la possibilitat de cursar-los de forma presencial o semipresencial. En aquest últim cas, l'alumne únicament rep a l'aula una part dels continguts de les assignatures, que es cobreix a través del continguts i activitats disponibles en la plataforma de la Universitat Politècnica de València PoliformaT.
 


Competències professionals 

El títol de diplomatura en Gestió i Administració Pública posseeix un perfil orientat a l'exercici professional en:
 


Tasques de gestió, coordinació, execució i assessorament en les administracions públiques, institucions polítiques i altres organitzacions de caràcter públic que operen en l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local, a les quals s'accedeix per mitjà d'oposició a contractació. També pot treballar com a gerent d'organismes autònoms, entitats públiques empresarials i fundacions públiques; gestor d'organitzacions, assessor i consultor extern.
 


Eixides laborals 

La persona titulada en Gestió i Administració Pública està capacitada per a exercir la professió en els àmbits laborals següents:  • Sector privat: la persona diplomada en Gestió i Administració Pública resulta especialment atractiva en consultories, assessories, empreses concessionàries de serveis públics, empreses contractistes de l'administració, associacions, fundacions, col·legis professionals, ONG i entitats que, en general, tinguen un contacte continu amb les administracions públiques, pel coneixement que té d´aquestes. També en gabinets d'advocats, assessors, gestors administratius, procuradors i notaris. En gabinets d'informació d'empreses i organismes de qualsevol tipus, partits polítics i organitzacions sindicals o patronals.

  • Exercici lliure de la professió: en associació amb altres professionals, per a oferir serveis integrals d'assessoria i elaboració d'estudis en polítiques públiques, tant en empreses privades, de desenvolupament local en zones rurals i urbanes, com en institucions i administracions públiques. També com a agent de gestió estratègica.

  • Administració pública: personal funcionari o laboral del cos de gestió (grup B) en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local. Personal del cos diplomàtic en ambaixades. Agent de desenvolupament local.

  • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació social, de nous serveis públics i de desenvolupament local en centres públics o privats

  • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant   • Batxillerat: des de qualsevol de les opcions.
  • Cicles Formatius de Grau Superior: Administració i Finances; Comerç Internacional; Gestió Comercial i Màrqueting; Serveis al Consumidor; Gestió del Transport; Administració de Sistemes Informàtics; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, i Secretariat.

Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació, es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents:  • Amb complements de formació: Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes que tinguen aprovades més de la meitat dels crèdits de la carrera poden realitzar, a través del programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de València i emprses i institucions, pràctiques que completen la seua formació.
 Així mateix, la formació pot completar-se amb estades a l'estranger a través de beques d'intercanvi acadèmic, amb universitats de dins i fora d'Europa, que gestiona el Vicerectorat d'Alumnat i Intercanvi de la UPV.
 Estructura del pla d'estudis 

curs crèdits
1r curs 60
2n curs 60
3r curs 51
Practicum 9

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 53 43 21
optatives 9 27
lliure elecció 7 8 3
practicum 9
Total 60 60 60

*1 crédit = 10 hores de classe

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement crèdits
Dret Administratiu 14
Dret Constitucional 26
Sociologia 9
Economia Aplicada 14
Economia Financera i Comptabilitat 14
Llenguatges i Sistemes Informàtics 4.5
Biblioteconomia i Documentació 9.5
Organització d'Empreses 14
Estadística i Investigació Operativa 12
Total 117

EMAS upv