- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
8. Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa LEGISLACIÓ GENERAL 8. Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana  ...

DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

 

Article 20. Coneixement del valencià

1. L’acreditació dels coneixements de valencià per les persones que hagen superat les proves selectives, que disposa l’article 53.2 de la LOGFPV, s’haurà de fer mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

 

2. El nivell exigible d’aquests coneixements serà el que consta a continuació, en funció del grup o subgrup al qual accedisca la persona que ha superat les proves selectives corresponents:

a) A1, A2, B: Grau Mitjà

b) C1, C2: Grau Elemental

c) Agrupacions professionals funcionarials: Coneixements orals

 

3. Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià després de la superació de les proves selectives de la manera indicada en l’apartat anterior, hauran de fer l’exercici específic que es convoque i, cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que s’organitzen amb

aquesta finalitat.

 

4. En l’Administració de la Generalitat aquests cursos seran convocats per l’òrgan competent, en el termini d’un any des de la presa de possessió, i serà obligatori participar-hi fins que s’obtinga el nivell de coneixement de valencià previst en l’apartat 2 d’aquest article.

 

DECRET 3/2017: text complet


EMAS upv