- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià  ...

 

D'acord amb l'Ordre 3/2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos docents.

Aquesta Ordre estableix, en la disposició transitòria primera, que les persones que es troben en procés de formació per a obtenir el Certificat de Capacitació podran registrar-lo en Conselleria fins el 10 de febrer de 2021.

Atès aquest límit temporal, la Universitat Politècnica de València ofereix la darrera possibilitat d’obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià a dos col·lectius:

  1. les persones que hagen aprovat almenys una assignatura en edicions anteriors del títol propi d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià de la UPV.
  2. les persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors d’aquest títol propi perquè han resultat no aptes en la prova final.

 

Aquestes persones hauran de matricular-se i aprovar les assignatures que no aprovaren en edicions anteriors, així com la prova final, i d’aquesta manera continuaran el procés de formació i completaran el títol propi d’E. U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià en el qual s’havien matriculat anteriorment. Al final d’aquest procés de formació, i si superen totes les assignatures i la prova final, obtindran dos títols: el títol propi d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.

El títol d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià té una càrrega de 24 crèdits ECTS i, excepte la prova final, és totalment en línia. Tot i que la prova final de novembre de 2020 està convocada de manera presencial, en cas que es produïsquen circumstàncies socialment excepcionals, com ara la declaració d’estat d’alarma, una crisi o una emergència sanitària, o d’altres circumstàncies que afecten de manera col·lectiva la societat, l’entitat responsable del títol (ERT) podrà determinar que la prova final es faça per videoconferència o a través d’altres mitjans no presencials. La prova final pot ser gravada en àudio i/o en vídeo amb la finalitat de conservar evidència davant de possibles procediments de revisió de la qualificació. Les gravacions, en el cas de produir-se, estan sotmeses al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

El període d’accés a les assignatures, sense docència però amb tutories i assessorament del professorat, tindrà lloc del 14 de setembre al 9 de novembre de 2020. Durant aquest període l’alumnat haurà de dur a terme simultàniament totes les assignatures de les quals s’haja matriculat, i serà condició necessària superar-les totes per a poder presentar-se a la prova final (de la qual també cal matricular-se).

La prova final es realitzarà del 19 al 30 de novembre de 2020, tot i que la preparació començarà uns dies abans.


EMAS upv