- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
7. Base 9 de les convocatòries de proves selectives de la Universitat Politècnica de València
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa NORMATIVA, CRITERIS I DOCUMENTACIÓ DE LA UPV 7. Base 9 de les convocatòries de proves selectives de la Universitat Politècnica de València  ...

9.1. L'acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants que hagen superat les proves selectives, que disposa l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, podrà realitzar-se mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

  • Títol de batxiller o equivalent cursat a la Comunitat Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià.
  • Títol de l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià.
  • Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
  • Certificat de grau mitjà de coneixements del valencià expedit o homologat per l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.

9.2. Els que no puguen acreditar aquests coneixements, d'acord amb el que estableix el punt anterior, hauran de realitzar el curs específic de valencià a què es refereix disposa l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.


EMAS upv