- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
5. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa LEGISLACIÓ GENERAL 5. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana  ...

Article 53.2:


Els qui superen les proves selectives han d'acreditar els coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats haurà de fer els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze l'administració de la Generalitat.


Article 88. Obligacions

En l’exercici de les funcions que tinguen assignades, el personal empleat públic haurà d’observar les obligacions següents:


4. Informar la ciutadania sobre aquelles matèries o assumptes que tinguen dret a conéixer, facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, així com l’atenció en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat ValencianaLlei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana: text complet

EMAS upv