- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Ajudes per a impartir per segona vegada una assignatura en valencià

 

ANNEX IV

        

AJUDES PER A IMPARTIR PER SEGONA VEGADA UNA ASSIGNATURA EN VALENCIÀ

 

 

CURS 2020-2021. SEGON QUADRIMESTRE

 

 

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València, a fi d’incentivar la docència en valencià, ofereix ajudes per a impartir una assignatura en valencià per segona vegada.

 

Aquesta ajuda va dirigida a professores i professors que van impartir per primera vegada una assignatura en valencià durant el curs 2019-2020 i la tornen a impartir en valencià en el curs 2020-2021 en les titulacions oficials de la UPV.

 

BASES

 

 

 1. OBJECTIU

L’objectiu és donar suport al personal docent i investigador (PDI) i al personal investigador (PI) de la UPV en el manteniment de la docència en valencià. 

 1. DESTINATARIS

 

Les ajudes estan dirigides al personal docent i investigador (PDI) i al personal investigador (PI) de la UPV de qualsevol de les assignatures –de graus, màsters, doctorats o altres– de les titulacions oficials en qualsevol dels quadrimestres del curs actual.

Les sol·licituds són individuals. Cada persona sol·licitant pot demanar l’ajuda per als crèdits que ell imparteix en l’assignatura, encara que aquesta tinga més crèdits que imparteixen altres professors.

 

 

 1. CARACTERÍSTIQUES I QUANTIA DE LES AJUDES

 

L’ajuda té les parts següents:

 

 1. SUPORT LINGÜÍSTIC I TERMINOLÒGIC: el suport dels tècnics lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

 1. DESPESES DE DOCÈNCIA: la dotació econòmica per a despeses derivades de la docència en valencià és fins a 1.000 euros a càrrec de l’oficina gestora 010020000 (Servei de Promoció i Normalització Lingüística).

 

 

Un mateix professor o professora pot sol·licitar més d’una ajuda.

 

               

 1. REQUISITS

 

Per a sol·licitar aquestes ajudes cal pertànyer a la plantilla del personal docent i investigador (PDI) o personal investigador (PI) de la UPV, i impartir en valencià en el quadrimestre actual l’assignatura per a la qual es demana l’ajuda.

 

 1. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

Les sol·licituds s’han de fer únicament per mitjà de la intranet, emplenant el formulari Sol·licitud d’ajuda per a impartir per segona vegada una assignatura en valencià, fins al 26 de març de 2020 inclòs.

 

 

 1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

 

La comissió avaluadora valora les sol·licituds tenint en compte els criteris següents:

 

 • Si es va impartir l’assignatura en valencià per primera vegada en el curs 2019-2020 i per segona vegada en el curs 2020-2021.
 • L’import de l’ajuda és proporcional al nombre de crèdits impartits en l’assignatura per la persona sol·licitant.
 • La comissió comprovarà que l’assignatura de la persona sol·licitant de l’ajuda s’ha impartit en valencià durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021.
 • No es poden sol·licitar aquestes ajudes per a les assignatures de valencià tècnic o assignatures de llengua en les quals el valencià és la llengua vehicular de la matèria.
 • Altres que es puguen considerar oportuns.

 

 

 1. RESOLUCIÓ

 

La resolució provisional d’ajudes i la resolució definitiva es publiquen al web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística abans del dia 14 de maig de 2021. Després de la publicació de la resolució provisional hi haurà un termini d’al·legacions de tres dies hàbils.

 

 

 1. TRAMITACIÓ I PAGAMENT

L’import de l’ajuda s’incorpora en l’oficina gestora de programes de reconeixement de crèdit del departament al qual pertany el professor o professora sol·licitant. Se n’informa a la secretaria del departament i al PDI implicat de la realització d’aquesta transferència.

 

En el cas que es comprove que l’activitat no s’ha desenvolupat d’acord amb aquestes bases, l’SPNL proposarà a la comissió avaluadora l’anul·lació de l’ajuda i, demanarà el retorn de la quantitat econòmica rebuda.

 

 

 

INFORMACIÓ

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)

A/e: spnlajudes@upv.es

http://www.upv.es/bondia

 


EMAS upv