- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Ajudes per a la realització i divulgació de treballs d'investigació, 2n quadrimestre 2020-2021

 

ANNEX II

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE TREBALLS D’INVESTIGACIÓ EN VALENCIÀ (MONOGRAFIES, ARTICLES, CAPÍTOLS DE LLIBRES, COMUNICACIONS I PÒSTERS)

 

CURS 2020-2021. SEGON QUADRIMESTRE

 

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en la redacció i divulgació dels resultats de les investigacions, ofereix ajudes per a la publicació de treballs d’investigació en valencià (monografies, articles, capítols de llibres, comunicacions i pòsters).

 

 

BASES

 

 

 1. OBJECTIU

 

L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure la publicació de treballs d’R+D+I en valencià i compensar-ne les despeses derivades.

 

 

 1. DESTINATARIS

 

Les ajudes estan dirigides el personal docent i investigador (PDI) o personal investigador (PI) de la Universitat Politècnica de València.

 

 

 1. REQUISITS

 

Per a accedir a aquestes ajudes cal haver fet en valencià la redacció del treball d’investigació i haver-lo publicat (si es tracta monografies, articles o capítols de llibres) publicats en els darrers tres anys a comptar des de la data de publicació d’aquesta convocatòria o haver-lo presentat a congressos (si es tracta de comunicacions o pòsters). També poden accedir-hi les publicacions en línia, per a la qual cosa, i junt amb la sol·licitud s’inclourà l’enllaç a la publicació.

 

No es poden sol·licitar ajudes per a treballs que hagen sigut traduïts per l’SPNL.

 

 1. QUANTIA DE LES AJUDES

 

La quantia de l’ajuda depèn del tipus de treball: fins un màxim de 850 euros per a les monografies; fins un màxim de 150 euros per als articles i els capítols de llibres i fins un màxim de 100 euros per als pòsters i les comunicacions. Per a la concessió de l’ajuda s’apliquen els criteris d’adjudicació establits en la base 6.

 

 

 1. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 

Passos per a la presentació de les sol·licituds:

 

 1. Emplenar el formulari Sol·licitud d’ajuda per a la realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià de la intranet, apartat: Serveis, Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

 1. Enviar la documentació, en un arxiu comprimit, a través del servei d’intercanvi de fitxers de la UPV: “intercanvi de fitxers” a l’adreça spnlajudes@upv.es. Cal indicar en l’assumpte del missatge el text: Ajudes treballs d’investigació + nom de la persona sol·licitant. La documentació és la següent:
 • En el cas dels treballs d’investigació dipositats en el Repositori Institucional de la UPV (RiuNet), en accés obert, caldrà incloure l’enllaç a la publicació en el camp d’Observacions del formulari.
 • Si es tracta de comunicacions o pòsters a congressos, simposis o jornades, còpia del PDF del certificat o document equivalent que demostre que s’ha presentat el treball.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 26 de març de 2021 inclòs.

 

 

 1. CRITERIS

 

La Comissió Avaluadora valora el grau de correcció lingüística dels treballs, publicacions i materials. En aquest sentit, cal tenir present que la redacció dels treballs objecte de l’ajuda ha de seguir la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, convé seguir els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes que es poden consultar en la pàgina web de l’SPNL: “criteris lingüístics” i també s’han de tenir en compte els criteris que estableixen les obres i institucions de referència en terminologia.

 

 

 1. COMISSIÓ AVALUADORA

 

La comissió avaluadora fa una proposta de concessió de les ajudes, una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds. Per tal de fer aquesta proposta, es pot emetre un informe de cada sol·licitud, amb l’assessorament, si escau, de professors especialitzats en la matèria; assessorament que és necessari en el cas de les monografies. Aquest informe ha de tenir en compte l’interès científic i la qualitat lingüística dels originals.

 

 1. RESOLUCIÓ

 

La resolució provisional d’ajudes i la resolució definitiva es publiquen al web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística abans del dia 14 de maig de 2021. Després de la publicació de la resolució provisional hi haurà un termini d’al·legacions.

 

 

 1. TRAMITACIÓ I PAGAMENT

 

L’import de l’ajuda s’incorpora en l’oficina gestora de programes de reconeixement de crèdits del departament al qual pertany el professor o professora sol·licitant. Se n’informa a la secretaria del departament i al PDI implicat de la realització d’aquesta transferència.

 

 

 

 

INFORMACIÓ

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)

A/e: spnlajudes@upv.es

http://www.upv.es/bondia

 

 

 


EMAS upv