- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
13. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Área de Promoción y Normalización Lingüística Normativa LEGISLACIÓN GENERAL 13. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  ...

Article 13. Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques.

 

Els qui, de conformitat amb l’article 3, tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques, són titulars, en les seves relacions amb elles, dels drets següents:

 

(...)

c) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb el que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

 

Article 15. Llengua dels procediments.

1. La llengua dels procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat és el castellà. No obstant això, els interessats que es dirigeixin als òrgans de l’Administració General de l’Estat amb seu al territori d’una comunitat autònoma poden utilitzar també la llengua que hi sigui cooficial. En aquest cas, el procediment s’ha de tramitar en la llengua escollida per l’interessat. Si concorren diversos interessats en el procediment, i hi ha discrepància quant a la llengua, el procediment s’ha de tramitar en castellà, si bé els documents o testimonis que requereixin els interessats s’han d’expedir en la llengua que aquests escullin.

2. En els procediments tramitats per les administracions de les comunitats autònomes i de les entitats locals, l’ús de la llengua s’ha d’ajustar al que preveu la legislació autonòmica corresponent.

3. L’Administració pública instructora ha de traduir al castellà els documents, expedients o parts d’aquests que hagin de tenir efecte fora del territori de la comunitat autònoma, i els documents dirigits als interessats que així ho sol·licitin expressament. Si han de tenir efectes en el territori d’una comunitat autònoma en què sigui cooficial aquesta mateixa llengua diferent del castellà, no cal traduir-los.

 

 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques


EMAS upv