- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
10. Ordre 3/2020. Competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Normativa LEGISLACIÓ GENERAL 10. Ordre 3/2020. Competència lingüística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià  ...

ORDRE 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià.

 

Article 1. Objecte

Aquesta ordre té com a objecte determinar la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià, i per a vehicular àrees en anglés, en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes.

 

Article 4. Competència lingüística mínima

El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents, d’acord amb la normativa vigent, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en valencià en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes.

El certificat de nivell C1, d’acord amb el MECRL i amb el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, serà la competència idiomàtica necessària per a vehicular àrees no lingüístiques en la llengua estrangera del certificat corresponent, en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, cicles formatius de formació professional i formació de les persones adultes.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Ensenyament de valencià

El certificat de nivell C1 de coneixements de valencià facultarà el professorat per a impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil, i l’Àrea de Valencià. Llengua i Literatura en Educació Primària, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions administratives requerides per a impartir docència en els esmentats nivells i etapes, en desplegament de l’article 3 del Decret 62/2002, de 25 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’acreditació dels coneixements lingüístics per a l’accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana.

 

Segona. Mèrit docent

El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos docents.

 

L’Ordre 3/2020 deroga l’Ordre 31/2018 i l’Ordre 17/2013, vigents fins ara, que regulaven  els certificats de Capacitació i el Diploma de Mestre de Valencià.

 

ORDRE 3/2020: text complet


EMAS upv