- -
UPV
 
01/02/21
Notícia
Convocatòria AVI Annex II Agents d'Innovació

Informació sobre la línia 1 d'Agents d'innovació de la convocatòria AVI.

En la convocatòria de l'Agència Valenciana de la Innovació, es recull en l'Annex II, la línia 1 d'Agents d'innovació, l'objectiu de la qual és la contractació de persones la funció de les quals serà afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.

Segons indica la convocatòria la Universitat pot presentar fins a 3 sol·licituds en aquesta línia. Amb la finalitat que la Universitat puga seleccionar les propostes, les persones interessades en aquesta convocatòria, hauran d'enviar abans del 9 de febrer a les 14.00 h, la següent documentació:

 

1) Memòria segons el format normalitzat de la AVI. Únicament s'ha d'emplenar l'apartat A “Característiques del Projecte” (Enviar amb signatura digital al correu ayudaspublicas@sgi.upv.es )

2) Relació de l'equip d'investigació que avala la sol·licitud (personal investigador amb vinculació a la UPV fins a la finalització del projecte). (El document en format lliure i que incloga la signatura digital de els/as participants).

Només es podrà presentar una proposta per investigador/a responsable. La priorització de les sol·licituds s'efectuarà tenint en compte en primer lloc les sol·licituds de caràcter institucional i de caràcter transversal entre diferents grups d'investigació, que prevegen un alt impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'I+D+i global de la universitat. 

Per al cas de grups d'investigació i/o estructures es tindrà en compte l'últim VAIP vigent (2019) com a criteri de priorització.

Sàrria requisit que la motivació de la proposta estiga alineada amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de la AVI, que es poden consultar en la pàgina web de la AVI  http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/

Memòria


EMAS upv