- -
UPV
 
Documentació que cal aportar
 • Títol d’accés a doctorat. En cas d’haver obtingut un títol de màster (mestratge) haureu d’aportar tant el títol de màster com el previ que va donar opció a cursar-lo.
 • Certificat d’expedient acadèmic (certificat de matèries cursades, crèdits o hores i qualificacions). En cas d’haver obtingut un títol de màster (mestratge) haureu d’aportar tant la certificació de la titulació de màster com la certificació del títol previ que va donar opció a cursar-lo.
 • Certificació de la institució que va atorgar el títol d’accés en la qual s’indique que amb aquesta és possible l’accés a estudis de doctorat al país d’origen.

Les dues primeres són imprescindibles, la tercera aconsellable.

Durant el primer curs matriculat:

 • Les certificacions s’han d’acarar amb els originals als serveis administratius de l’Escola de Doctorat. Els títols han de ser còpies legalitzades per via diplomàtica (vegeu la informació en el següent enllaç).

Podreu aportar, a més, qualsevol altra documentació que permeta l’estudi de la sol·licitud per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Documentació específica per a posseïdors de títols oficials expedits fora d’Espanya

Els alumnes la titulació d’accés dels quals estiga expedida per un país estranger i matriculats en algun programa de doctorat hauran de presentar necessàriament durant el primer curs la documentació següent:

 • TÍTOLS OBTINGUTS EN L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR
  • Títol principal d’accés a estudis de doctorat. Original i còpia per a confrontar-los i arxiu en l’expedient de l’alumne.
  • Expedient acadèmic (certificat de matèries i qualificacions) corresponent a la titulació principal d’accés a doctorat. Original o original i còpia per a confrontar-los.
  • Certificat expedit per la universitat de procedència que afirme que amb la titulació obtinguda per la persona interessada és possible l’accés a estudis de doctorat.
 • TÍTOLS OBTINGUTS FORA DE L’ESPAI D’EDUCACIÓ SUPERIOR
  • Còpia legalitzada del títol que posseeix, o certificació original acreditativa de l’expedició d’aquest, legalitzada.
  • Certificat acadèmic original en el qual consten les assignatures cursades, segellat per la universitat de procedència, o una còpia legalitzada d’aquest.
  • Certificació que amb el títol posseït podria accedir al país d’origen als estudis de doctorat.

Com a documentació complementària: Programes acadèmics de les assignatures cursades, segellats per la universitat de procedència.


EMAS upv