- -
UPV
 
Activitats formatives Específiques i Transversals

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclourà, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d'activitats formatives de caràcter específic i transversal.

Cada activitat formativa té una valoració en hores equivalents. L'alumne de doctorat haurà d'obtenir un mínim de 600 hores equivalents en el desenvolupament de les diferents activitats formatives per poder presentar la tesi, de les quals almenys el 10 per cent (60 hores) correspondran a cursos de formació de caràcter transversal.

La valoració en hores equivalents de cada tipus d'activitat, així com la valoració màxima reconeguda, han estat fixades per la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat per als seus alumnes.

Bloc Min. Máx. Hores per activitat (máx.)
Transversals 60 60

Específiques

Participació en congrés nacional o internacional 0 120 40 h./ponència
Estades en centres d’investigació o empreses 0 200 200 h./estada de 2 mesos
Elaboració d’articles, producte de la seua tesi doctoral, per a publicar-los en revistes indexades, o revistes i actes de congressos no indexades de prestigi reconegut en l’àmbit del programa a criteri de la comissió acadèmica. 100 0 - 100h./publicació revista indexada*
- 45 h./publicació o actes congrés no indexades, un màx.de 90h
*A l'efecte de reconeixement d'hores s'aplicarà el mateix criteri a publicacions acceptades i pendents de publicació que a les publicades (Acord CAPD de data 14-02-18)
Participació activa en projectes de R+D competitius o contractes d’investigació amb empreses, en el desenvolupament de la seua tesi doctoral 0 400 400 h./participació en projectes durant 10 mesos
Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d’estiu...) d’interès per a la seua formació a criteri de la comissió de doctorat del programa 0 60 60 h./dos cursos en el període doctoral

Activitats formatives de caràcter transversal


EMAS upv