- -
UPV
 
Tipos de títulos propios y tramitación
Centro de Formación Permanente Títulos Propios Tipos de títulos propios y tramitación  ...

Tipus de títols propis de postgrau

 • Títol propi de màster entre 60 i 120 crèdits.
 • Diploma d’especialització entre 30 i 59 crèdits.
 • Expert universitari entre 15 i 29 crèdits.

Altres títols propis

 • Diploma d’Extensió Universitària entre 30 i 49 crèdits.

Requisits mínims d’accés

 • Per als títols propis de postgrau (màster, diploma d’especialització i expert universitari) és necessari disposar d’un títol universitari oficial espanyol o un altre d’expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació, que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau. També es pot tenir un altre títol d’acord amb sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació i que acredite un nivell de formació equivalent als títols universitaris de grau oficials espanyols corresponents i que faculten el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments de postgrau. Excepcionalment, el director acadèmic podrà admetre alumnes que tinguen el requisit d’accés a la universitat i que estiguen exercint o hagen exercit una tasca professional superior a tres anys que tinga relació amb el programa acadèmic del títol. L’alumnat matriculat en aquestes condicions solament podrà obtenir certificat d’aprofitament. Excepcionalment, s’admetrà com a matrícula provisional, alumnat de grau que tinga pendent superar menys de 30 crèdits ECTS (amb el TFG inclòs), i no podrà optar a cap certificació fins que no obtinga la titulació corresponent. Aquest alumnat no podrà superar el 15% de les matrícules del títol propi.

 • Per a altres títols de postgrau (diploma d’extensió universitària), l’alumnat haurà d’acreditar el nivell d’accés a ensenyaments oficials de grau en una universitat espanyola segons la normativa vigent.

Com s’ha de tramitar un nou títol propi?

En primer lloc, és recomanable conèixer les normes reguladores d’estudis i activitats de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València. Aquestes normes es poden consultar en aquest enllaç: http://www.upv.es/entidades/CFP/info/694792normalc.html.

 1. La posada en marxa d’un títol propi de la Universitat ha de seguir el procediment següent:
 2. Informe favorable de l’organisme promotor, centre, departament o institut.
 3. Emplenament i lliurament al Centre de Formació Permanent de la memòria acadèmica del nou títol propi.
 4. Exposició pública del nou títol propi a la comunitat universitària.
 5. Aprovació per la Subcomissió de Formació Permanent.
 6. Aprovació pel Consell de Govern de la UPV.
 7. Aprovació de taxes pel Consell Social de la UPV.

Nota: En aquell cas en què es produïsquen modificacions importants respecte de l’última convocatòria o s’haja detectat alguna irregularitat en el desenvolupament del curs, es podrà requerir una nova tramitació del títol.

Expedició de títols

Els títols seran expedits per la Universitat Politècnica de València i signats pel Rector. En finalitzar l’alumnat el pla d’estudis del títol propi, el director de títol en sol·licitarà, a través del portal de formació permanent, l’expedició.

Normativa vigent de títols propis


EMAS upv