- -
UPV
 
RiuNet

RiuNet

RiuNet és el repositori institucional de la Universitat Politècnica de València, i el gestiona la Biblioteca. L’objectiu que té és oferir accés en internet a la producció científica, acadèmica i corporativa de la comunitat universitària amb la finalitat d’augmentar-ne la visibilitat i fer-la accessible i preservar-la. RiuNet respon al compromís de la Universitat en el marc de la iniciativa per l’accés obert de Budapest , amb l’adhesió a la declaració de Berlín i la política institucional sobre accés obert .

RiuNet està pensat perquè la comunitat universitària hi arxive la producció, personal o institucional en col·leccions. Estan formades per diferents tipus de documents, com ara objectes d’aprenentatge (polimèdia, laboratoris virtuals i articles docents), tesis doctorals, articles de revistes, mapes, treballs acadèmics, treballs creatius, fons patrimonial, material docent, multimèdia, producció institucional, revistes electròniques i actes de congressos.

L’alumnat només hi pot dipositar treballs acadèmics que han de ser inclosos en RiuNet per a complir la normativa vigent.

  • Doctorat: el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat , indica en l’article 14.5 que «Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha d’ocupar d’arxivar-la en format electrònic obert en un repositori institucional i n’ha de remetre, en format electrònic, un exemplar i també tota la informació complementària necessària al Ministeri d’Educació als efectes oportuns», és a dir, les tesis aprovades a la UPV s’han de dipositar en RiuNet. (+informació)

La documentació dipositada en RiuNet es pot consultar directament des del repositori (reviseu l’ajuda) o a través del polibuscador. En aquest cas, si hem fet una cerca senzilla, en els resultats ens apareixeran també registres de RiuNet, amb els del catàleg o d’altres recursos; també podem filtrar per RiuNet. En la imatge, hi ha l’exemple d’una cerca de bibliografia recomanada amb un resultat de RiuNet.

RiuNet en PoliBuscador


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon


EMAS upv