- -
UPV
 
Normes ús cabines d'estudi en grup

Les biblioteques que disposen de cabines dedicades a fer treballs o estudi en grup tenen la normativa següent:

  • Les cabines són per a ús exclusivament acadèmic. No s’hi pot fer cap activitat que puga pertorbar l’ambient d’estudi de les sales.

  • Després d’usar-les, les cabines han de quedar en el mateix estat que abans de fer-les servir, tant pel que fa al mobiliari com a la netedat i l’ordre.

  • El to de veu en les cabines ha de ser moderat. Elevar massa la veu pot ser motiu de restricció d'ús dels serveis de la biblioteca (préstec, reserva de cabines...).

  • El material bibliogràfic no prestat que s’use, s’ha de tornar a la prestatgeria corresponent o, si s’escau, als llocs destinats a aquesta finalitat.

  • La Biblioteca no es fa responsable dels objectes de valor que s’hi troben.

  • No es permet abandonar la cabina per un temps superior a 30 minuts. Aquest període de temps es pot ampliar a 60 minuts en la franja horària de 13 a 16 h.

  • El personal de la Biblioteca pot fer eixir els usuaris de les cabines si considera que no fan un ús correcte de les instal·lacions.

  • Les cabines no es poden usar si se supera el nombre màxim d’usuaris permès en cada biblioteca, excepte autorització expressa del personal de la sala.

  • En cap cas no es pot ocupar la cabina si no hi ha el mínim d’usuaris establit en cada biblioteca.


Biblioteca

Mínim d'usuaris

Biblioteca Central

2

Biblioteca d'Agroenginyeria

2

Biblioteca d'Informàtica

3

Biblioteca de Camins

3

Biblioteca de Belles Arts

2

Biblioteca de Gandia

2

Biblioteca d'Alcoi

3


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon o consulta la Normativa de les Biblioteques UPV


EMAS upv