- -
UPV
 
instrucciones

Condicions de presentació de Comunicacions

1. La comunicació haurà de tindre una extensió màxima de 20 fulls a doble espai (42000 caràcters, aproximadament) i es presentarà en suport informàtic (en qualsevol format compatible amb Word). Les notes se citaran amb un superíndex correlatiu i es relacionaran al final de l’article en l’ordre en què s’hagen citat.

2. Les il·lustracions (gràfics, mapes, dibuixos, fotografies, etc.) s’hauran de reduir a les imprescindibles i hauran de presentar-se separades del text, numerades i en condicions clarament reproduïbles en blanc i negre. Per aquest motiu, en els gràfics s’evitarà l’ús de colors. Si es presenten en suport informàtic, els formats preferits seran excel per als gràfics i tiff o jpg per a les imatges. Els peus de les il·lustracions es presentaran en un full a banda.

3. Les comunicacions han d’anar acompanyades d’un resum de 1000-1500 caràcters.

4. Els requisits tipogràfics i els criteris d’edició que han d’acomplir les comunicacions poden consultarse a la pàgina web del congrés: www.chorta2011.org

5. Es demana a les autores i autors que revisen acuradament, fins i tot mitjançant correctors automatitzats, els originals abans de la presentació definitiva

6. En tot cas, la Comissió Tècnica es reserva el dret de considerar cada comunicació en particular i emetre el seu paréixer pel que fa a l’extensió de l’original i al nombre d’il·lustracions incloses.

7. Els autors faran constar en els originals les seues dades completes: nom, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.

8. Els originals hauran de remetre’s abans del 30 de novembre, preferiblement per correu electrònic a l’adreça

chorta2011@upv.es

       per correu postal a l’adreça:

Universitat Politècnica de València

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Rural

Departament d’Enginyeria Rural i Agroalimentària

Unitat Docent d’Hidràulica (A/A Guillermo Palau)

Camí de Vera, s/n

46022 Valencia

9.    Tots els comunicants tindran dret a un exemplar de les Actes.

 

 

Característiques tècniques:

 

DDisseny de pàgina

TTots els marges (superior, inferior, dret i esquerre) seran de 2 cm.

Tot el text anirà justificat.

No es faran servir sangries en cap cas, llevat de les citacions textuals (vegeu més endavant).       

L’interlineat serà 1.0.

 

Tipografia

TTot el text de la comunicació s’escriurà en Times New Roman

Cossos:             Títol        18    negreta

                Autor                12        normal

                        Text                12        normal

                       Cita textual          10           normal

                               Nota                      10           normal

                       

LLes lletres versals o majúscules s’han d’usar d’acord amb la norma lingüística, i només en els casos en què siguen estrictament necessàries.

 

Les versaletes són lletres majúscules però de la mida d’una minúscula. A la bibliografia, els cognoms s’han d’escriure en versaletes, tret de la lletra inicial, que serà majúscula.

 

L’ús de les cursives també és restrictiu; s’usen especialment per a estrangerismes i si es vol remarcar alguna paraula. Així mateix, a la bibliografia, els títols dels llibres i de les publicacions periòdiques (diaris, revistes...) s’escriuen en cursiva.

 

La negreta i el subratllat no es poden fer servir en cap cas.

 

Citacions

LLes citacions de textos s’han d’incorporar al cos del discurs principal entre cometes (“”).

Quan les citacions siguen extenses és convenient copiar-les, sense cometes ni cursiva, en un paràgraf a part, amb el marge 2 cm més entrat que el text i un cos de lletra de 10p.

Si s’omet part del text de la citació s’ha d’assenyalar amb punts d’elisió entre claudàtors:[…].

També s’ha d’escriure entre claudàtors qualsevol incís de la persona que cita.

Les citacions textuals han d’anar precedides de la referència bibliogràfica abreujada (autor/a, any: pàgines), cosa que disminuirà notablement el nombre de notes al peu.

 

Referències bibliogràfiques abreujades

EEn les referències bibliogràfiques que apareguen dins del text només s’ha de fer constar el cognom de l’autor/a (si no s’ha mencionat al text) en minúscula, l’any d’edició de l’obra referida i, si escau, les pàgines que interessen, ja que les dades completes seran a la bibliografia. Exemple: (Glick, 1988: 40-42).

 

Bibliografia

LLa bibliografia s’ha de presentar al final de l’obra, ordenada alfabèticament per autors i ajustada als criteris següents (recordeu que els cognoms no van en majúscula, sinó en versaleta amb la majúscula inicial):

 

• Llibres:

Glick, Thomas F. (1988): Regadío y sociedad en la Valencia medieval. Valencia, Del Cenia al Segura.

 

• Articles en publicació periòdica:

Guinot, Enric (2004): “El patrimoni històric de les hortes valencianes”, Saitabi, 54, p. 237-253.

 

• Parts, capítols... d’un llibre col·lectiu:

García Álvarez-Coque, J. M. (2006): “La política agraria común y su evolución”. En García Álvarez-Coque, J. M. (coor.), La reforma de la Política Agraria Común: preguntas y respuestas en torno al futuro de la agricultura. Madrid, Mundiprensa.

 

• Any. Si hi ha més d’una publicació del mateix autor/a i del mateix any, s’ha de marcar amb una lletra minúscula i redona, separada per un espai.

Glick, Thomas F. (1988 a):...

— (1988 b): ...


EMAS upv