- -
UPV
 

Notes de tall

 Notes de tall

Coneix les del curs passat i orienta't sobre les titulacions amb més demanda

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) posa a la disposició de qualsevol persona interessada, i especialment de les i els alumnes que tenen pensat iniciar alguna titulació el pròxim curs, les notes de tall de l'anterior.
 
Com és ben conegut, les notes de tall són les qualificacions dels estudiants que han sigut admesos en últim lloc en cada titulació. No estan, per tant, ni fixades per la Universitat, ni tenen a veure amb la dificultat de cada carrera.
 
Així doncs, el fet que la nota d'accés d'una titulació siga més o menys alta només indica l'atractiu de la carrera per a la majoria dels estudiants, ja que es fixa en funció del nombre de places oferides i la quantitat de persones que sol·liciten aquest any matricular-se en aquest títol.
 
Les notes de tall del contingent general es calculen sobre un total de 14 punts. Són orientatives i no vinculants respecte al curs següent. Únicament serveixen perquè els potencials estudiants coneguen quines titulacions tenen més demanda i la nota orientativa aproximada dels títols en els quals poden estar més interessats.
 
I si l’estudiant vol accedir a una titulació la nota de tall de la qual és superior a la que posseeix?
 
En realitat, les notes de tall serveixen només de referència, perquè canvien d'un any a un altre. Per tant, és recomanable que l'alumne trie com a primera opció sempre la titulació que realment preferisca, amb independència que la seua nota d'accés siga inferior a la nota de tall del curs anterior.
 
(27/06/2021)EMAS upv