- -
UPV
 
Sol·licitud de reconeixement de crèdits por activitats

La normativa per al reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de Grau i Màster de la UPV aprovada pel Consell de Govern de 23 de desembre de 2021, regula el reconeixement de crèdits per participar en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals,esportives i de representació estudiantil.
Les activitats objecte de reconeixement són les estan publicades en el catàleg d'oferta anual aprovada per la UPV.
El reconeixement d'activitats requerirà la dedicació de 30 hores per cada ECTS reconegut.
L'alumnat que desitge reconéixer crèdits dirigirà la seua sol·licitud a l'Escola preferentment a través del canal Policonsulta, adjuntant el document acreditatiu de la realització de l'activitat. La sol·licitud pot realitzar-se en qualsevol moment del curs.
Els crèdits s'incorporaran a l'expedient de l'alumnat com a crèdits optatius dins de la matèria corresponent del pla d'estudis del seu Grau. La qualificació serà de Apte/a i no computaran a l'efecte de nota mitjana.
El reconeixement generarà una taxa a pagar segons el que s'estableix en el decret de taxes de la Generalitat Valenciana (la taxa és del 25% del valor ordinari del crèdit).

EMAS upv