Núm. UNITAT
TÍTOL DE LA UNITAT
ASPECTE LINGÜÍSTIC
EXERCICIS
CLAUS
1
GRAFIES I SONS; VOCALISME
ORTOGRAFIA
2
SÍL·LABA, DIFTONG, ACCENTUACCIÓ I DIÈRESI
ORTOGRAFIA
3
ELISIÓ, APOSTROFACIÓ I CONTRACCIÓ
ORTOGRAFIA
4
CONSONANTISME
ORTOGRAFIA
5
LA LLETRA H; CONVENCIONS GRÀFIQUES
ORTOGRAFIA
6
EL SUBSTANTIU I L'ADJECTIU
MORFOSINTAXI
7
ELS DETERMINANTS
MORFOSINTAXI
8
ELS PRONOMS PERSONALS
MORFOSINTAXI
9
ELS PRONOMS RELATIUS
MORFOSINTAXI
10
ELS PRONOMS INTERROGATIUS
MORFOSINTAXI
11
LES PREPOSICIONS
MORFOSINTAXI
12
LES CONJUNCIONS
MORFOSINTAXI
13
L'ADVERBI
MORFOSINTAXI
14
LA FLEXIÓ VERBAL
MORFOSINTAXI
15
SINTAXI VERBAL
MORFOSINTAXI
16
LA CREACIÓ DEL LÈXIC
LÈXIC
17
ELS MOTS D'ORIGEN ESTRANGER
LÈXIC
18
LES RELACIONS LEXICOSEMÀNTIQUES
LÈXIC
19
REFRANYS, LOCUCIONS I FRASES FETES
LÈXIC