Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


LLISTA DEFINITIVA D?ADMESOS I EXCLOSOS BORSA ASO-1 S5252 FILOLOGIA CATALANA

12 - Febrer - 2018

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Departamento de Linguística Aplicada<depidm.quitaesto@upv.es>

Date:: Mon, 12 Feb 2018 12:12:30 +0100

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <p5rsqu$ka0$1@news.cc.upv.es>


 

References:
LLISTA DEFINITIVA D?ADMESOS I EXCLOSOS BORSA ASO-1 S5252 FILOLOGIA CATALANA
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS BORSA ASO-1 S5252 FILOLOGIA CATALANA

Finalitzat el termini de presentació d’esmenes dels defectes que hagen
motivat la seua exclusió o omissió al concurs de mèrits per a la
constitució de la Borsa de Treball, del Departament de Lingüística
Aplicada, en l’àrea de Filologia Catalana, plaça núm. S5252, i segons
l’apartat 5 de la Resolució de 19 de desembre de 2017, de la Universitat
Politècnica de València, publicada el 10 de gener de 2018, resolc fer
pública la relació definitiva d’admesos i exclosos segons es detalla a
continuació:

ADMESOS

Identificador Cognoms i nom

21663745F MARTÍNEZ GISBERT, CARMINA

EXCLOSOS

CAP

Contra la present Resolució es podrà interposar un recurs d’alçada
davant el Rector de la Universitat Politècnica de València. El Recurs es
podrá interposar davant l’òrgan que dicta aquest acte (la Directora del
Departament de Lingüística Aplicada) o davant el competent per a
resoldre’l (El Rector). El termini per a la interposició d’aquest recurs
serà d’un mes des de la seua publicació.

València a 12 de febrer de 2018

LA DIRECCIÓ DEL DEPARTAMENT


 Universitat Politècnica de València