Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


convocatòria beca especialització CCD

31 - Octubre - 2014

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Fri, 31 Oct 2014 11:48:39 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <m2vsun$ag6$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
convocatòria beca especialització CCD
CONVOCATÒRIA DE BECA D'ESPECIALITZACIÓ


REFERÈNCIA

CCD_20130558_2014

CONDICIONS DE LA BECA:

RESPONSABLE DE LA BECA: Sra. Rosa Puchades Pla
TUTORA: M. de los Llanos Gómez Torres

PLA FORMATIU: Especialització en cooperació internacional al desenvolupament

- Participació en el projecte "Projecte de cooperació universitària al desenvolupament CUVRIC - 2012".
- Donar suport a les activitats pròpies del Centre de Cooperació al Desenvolupament en l'àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament.


NOMBRE DE BEQUES: 1

TIPUS DE BECA: Especialització titulats universitaris

DURADA: 9 mesos

COMENÇAMENT: 1 de desembre de 2014

HORARI: 35 hores setmanals

DOTACIÓ: 1.200 €/mes

DEPARTAMENT/CENTRE/SERVEI: Centre de cooperació al desenvolupament

CONDICIONS GENERALS: Les disposades en la normativa reguladora de beques per a activitats d'I+D+i de la UPV, aprovada en data 14-4-2011 per acord del Consell de Govern de la UPV.

REQUISITS I PERFIL DE LES PERSONES ASPIRANTS:

Enginyeria, llicenciatura, graduació o màster. L'obtenció del títol ha de ser dels tres anys anteriors a la sol·licitud de la beca.
Coneixements en desenvolupament i cooperació internacional per al desenvolupament.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

LLOC: Registre General de València, Alcoi i Gandia
TERMINI: Des de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis fins al 12 de novembre de 2014.
DOCUMENTS REQUERITS:
- Sol·licitud
- Còpia DNI/NIE
- Currículum complet
- Expedient acadèmic
- Fotocòpia del títol
- Declaració signada de no gaudir de cap altre tipus de beca.
- Carta de motivació
- Certificats cursos relacionats amb voluntariat i cooperació per al desenvolupament
- Certificats activitat professional relacionada amb voluntariat i cooperació per al desenvolupament


COMISSIÓ DE SELECCIÓ:
" Rosa Puchades Pla.
" María de los Llanos Gómez Torres.
" Rosa Agulles Marí.


CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

- Mèrits acadèmics: 10 punts
- Altres mèrits: cursos de formació en voluntariat i en cooperació per al desenvolupament voluntariat, específicament de cooperació universitària al desenvolupament; coneixements d'idiomes, coneixements d'informàtica: 5 punts
- Idoneïtat de la persona candidata. 5 punts
- Entrevista: 1 punt

NORMATIVA: la normativa reguladora de les beques i ajudes per a activitats d'I+D+i de la Universitat Politècnica de València aprovada en data 14 d'abril de 2011 per acord de Consell de Govern.

València, 31 d'octubre de 2014


Sra. Rosa Puchades Pla
Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació
Universitat Politècnica de València

 Universitat Politècnica de València